HET INNOVATIE PROCES

Wat we bedoelen met 'het Innovatieproces' hangt natuurlijk af van het perspectief van van waaruit we het beschouwen:
- vanuit het perspectief vanuit de Individuele deelnemer aan het proces;
- vanuit het perspectief van het Team dat individuele producten en diensten creëert;
- vanuit het perspectief van de Organisatie die als doel heeft om nieuwe producten
   en/of diensten in de markt te zetten;
- vanuit de optiek van de Markt(en) waarin de producten/diensten om de gunsten
  van de consument zullen concurreren;
- Vanuit het perspectief van de Samenleving, waarin de innovaties (op termijn)
  zelfs mogelijk geaccepteerde standaards zullen kunnen worden.

 

Het perspectief van het individu

Er bestaat een belangrijk verschil tussen een ontdekking, een uitvinding en een innovatie:
Een ontdekking gaat over de erkenning en de eerste herkenning van een fenomeen dat al lang bestaat, maar dat door niemenad eerder begrepen werd. Bijvoorbeeld, hoe Kepler het Helicentrische Systeem wist te beschrijven.

Een uitvinding is iets geheel nieuws tot stand brengen, op basis van nieuwe ideeën en ontwikkeling.
Bijvoorbeeld hoe Edison de gloeilamp uitvond.
Innovatie is de transformatie van creatieve ideeën tot bruikbare toepassingen door het combineren van middelen op een nieuwe wijze en door daarmee waarde te creëren d.m.v. nieuwe of verbeterde producten en/of diensten.

Waar ontdekking of uitvinding het werk kan zijn van de inspanningen van één enkele persoon*) is innovatie vooral een product van nauwe samenwerking tussen meerdere mensen.


*) Zelfs hierover kunnen we in dit geval twijfelen. Het is niet ongebruikelijk dat ontdekkingen simultaan plaatsvinden op verschillende plekken in de wereld. Het concept van multipele ontdekking, waarbij tegelijkertijd verschillende uitvinders dezelfde ontwikkeling realiseren begint steeds meer post te vatten, in tegenstelling tot de traditionele zienswijze - de 'heroic theory' van ontdekkingen en uitvindingen. Zie hierover bijvoorbeeld Malcolm Gladwell's Big Think (2011).

Het FINCODA project, gesponsord door de EU en gerealiseerd in samenwerking tussen een aantal Europese universiteiten en Hogescholen had de missie om innovatief talent vroegtijdig op te sporen.
Het project startte met het ontwikkelen van een comptentiemodel. Zie het figuur rechts.

LDpe heeft dit model gekoippeld aan de LD-Toolbox.
Het Fincoda model laat duidelijk zien dat innovatie niet een solitaire activiteit is.
Er is Teamwork en Networking nodig, met andere woorden Sociale interactie, om succesvol te zijn in Innovatie. De individuele componenten in het model zijn Creativiteit en Kritish denken.
Dit houdt echter geenszins in dat iedereen in het Innovatieproces noodzakelijkerwijs erg creatief en/of kritisch denkend zal moeten zijn.

Het perspectief van het Team

Als we de mogelijkheden van een team nader beschouwen is het overigens niet echt noodzakelijk dat iedereen in het team uitblinker is in creativiteit en kritisch denken. Bovendien, het werken in team verband zal waarschijnlijk bij alle individuele teamleden het creatieve denken stimuleren.
Het innovatieve proces houdt zowel exploratie als synthese in. Ook het interactieproces zelf volgt een bepaald patroon, zoals Nonaka en Takeuchi ons duidelijk maken met hun SECI model (The Knowledge Creating Company, 1995).
De  zgn. impliciete (stilzwijgende) kennis (tacit knowledge) die in de hoofden van mensen zit is soms moeilijk expliciet te krijgen, maar kan van groot belang zijn voor het stimuleren van creatief denken. In de interactie met anderen gebeurt het vaak dat dit soort kennis toch boven tafel komt (ge-expliciteerd / geexternaliseerd wordt). Dit draagt vaak bij aan het innovatieve proces.
Nonaka en Takeuchi beschrijven de verschillende fasen in het interactieproces:
1.Tacit naar Tacit (Socialisatie) -              
Deze dimensie gaat over de sociale interactie waarbij ervaringen worden besproken en tijdens het gesprek soms ook impliciete kennis onder woorden wordt gebracht in de face-to-face gesprekken.
2.Tacit naar Expliciet (Externalisatie) -
Het meer formeel en bewust verwoorden, het op schrift stellen en zelfs publiceren van kennis, en het daarmee mogelijk maken van het includeren van deze kennis door anderen. Schrifelijke communicatie en wetenschappelijk onderzoek werken zo, maar dit gebeurt uiteraard ook veel bij het gezamelijk werken aan een teamopdracht.
3. Expliciet naar Expliciet (Combinatie) -
Het organiseren en interferen van kennis en het combineren van verschillende soorten expliciete kennis, bijvoorbeeld ook bij het bouwen van prototypes en het gezamenlijk bouwen (van systemen en bouwwerken).
4. Expliciet naar Tacit (Internalisatie) -
Het ontvangen, opnemen en toepassen van kennis door individuele deelnemers, en 'learning by doing'; tegelijkertijd wordt de expliciete kennis onderdeel van de eigen kennisbagage en die van de organisatie/het project. Internalisatie is ook het proces van de individuele en collectieve reflectie en het vermogen om verbanden te ontdekken (tussen werkterreinen, specialismen, ideeën en concepten), patronen te herkennen, en betekenis te geven.

Na de Internalisatie start het proces opnieuw op een volgend 'level', vandaar de metafoor van de 'spiraal' van de kenniscreatie.

Innovatie kan ontstaan via sociale interactie, expliciete uitwisseling van kennis en ervaring, learning by doing, internalisatie en het 'levelen' naar een nieuw niveau.

Vanuit het perspectief van de Organisatie

Verschillende soorten van Innovatie

Voordat we ons concentreren op het thema Innovatio vanuit het perspectief van de Organisatie willen we nog memoreren dat er verschillende soorten Innovative bestaan. De ene soort is mooelijker te realiseren dan de andere. In Bart Bossink's boek noemt hij de volgende soorten innovatie:
Productinnovatie
  Verbetering en vernieuwing van bestaande producten en/of diensten
Procesinnovatie
  Verbetering van voortbrengingsprocessen van de organisatie
Positioneringsinnovatie
  Verbetering en vernieuwing van de plek op positie die de organisatie inneemt in de
  markt en de maarschappij
Paradigma-innovatie
  Verbeteren en vernieuwen van de wijze waarop een organisatie haar bestaansrecht
  organiseert en inkadert

Development steps and Innovation Capabilities

Generally, the development steps in innovation processes are:
- Ideation
- Project Selection
- Product Development
- Commercialization


To organize for innovation in an effective way, organisations, will need to build up a number of capabilities.
The process of innovation, called Innovation Management, differs from running 'Business as Usual'.

Innovation Management

A large number of innovation experts, all around the world, work together, in ISO, the International Standard Organisation, backed up by a large number of local institutions, creating a common language for innovation management. Just to help you in setting up your innovation activities.

In February 2020 the newest standard ISO 56000, Innovation management – Fundamentals and vocabulary was issued (click on the picture for reading the press release).

Managing the portfolio of products and services
The new products and services that the organisation develops will be includes in the organisation's product portfolio. The way in which organisation manage their product portfolio differs, but the life-time of the items in the portfolio has to be analysed regularly. The product portfolio matrix is a chart that was created in 1970 by Bruce D. Henderson for the Boston Consulting Group (BSC) to help corporations to analyse their product lines. 
This helps the company allocate resources.
The BSC matrix is used as an analytical tool in brand marketing, product management, strategic management, and portfolio analysis.

Business Model Generation

Before the introduction new products and services, the organisation needs to think through all facets of the business model.
The Handbook on Business Model Generation (2010), written by 
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur 
has become a very popular instrument and checklist for 
understanding, designing, reworking, and implementing business models for an organisation's products and services.

From the perspective of the Market(s)

Diffusion of innovations is a theory that seeks to explain how, why, and at what rate new ideas and technology spread. Everett Rogers, a professor of communication studies, popularized the theory in his book Diffusion of Innovations; the book was first published in 1962, and is now in its fifth edition (2003). Rogers argues that diffusion is the process by which an innovation is communicated over time among the participants in a social system. The origins of the diffusion of innovations theory are varied and span multiple disciplines.

Rogers proposes that four main elements influence the spread of a new idea: the innovation itself, communication channels, time, and a social system. The innovation must be widely adopted in order to self-sustain. Within the rate of adoption, there is a point at which an innovation reaches critical mass (the tipping point, chasm).

The categories of adopters are innovators, early adopters, early majority, late majority, and laggards. Diffusion manifests itself in different ways and is highly subject to the type of adopters and innovation-decision process.

From Societal perspective

Technological innovations have occurred throughout history and rapidly increased over the modern age. New technologies are developed and co-exist with the old before supplanting them.
Transport offers several examples; from sailing to steam ships to automobiles replacing horse-based transportation. Technological transitions (TT) describe how these technological innovations occur and are incorporated into society. Alongside the technological developments TT considers wider societal changes such as “user practices, regulation, industrial networks (supply, production, distribution), infrastructure, and symbolic meaning or culture”. (Wikipedia)

Multi-level perspective (MLP)

One of the theories on acceptance and breakthrough of technology in society is the multi-level Perspective. (MLP), an analytical methodology that attempts to deal with the complexity and resistance to change.
The MLP posits three analytical and heuristic levels on which processes interact and align to result in socio-technical system transformations; landscape (macro-level), regimes (meso-level) and niches (micro-level).

The niche level is defined as the “locus for radical innovations” where dedicated actors nurture the development of technological novelties. It starts as a small application domain in which new technological innovations are tested an improved by innovative organisations and users. The activities in the niche are initially strongly focused on perfection of the technology. When the development in the niche becomes more focused on the development of user experience, the niche may evaluate till market-niche.
The sociotechnical regime is defined by standard practices, habits and traditions of larger groups of people (the mass) that give a strong base of existence to a number of products and services. Once these products and services belonged to a niche, but after their breakthrough they have become ‘common practice’. Also rules and legislation have grown accustomed to their existence, and generally everyone feels comfortable with this situation.
The sociotechnical landscape includes the general technological and social constant values in society. It are the standardised technological developments and infrastructures for functioning industries, the way in which cities have been shaped, the presence of energy and logistics. Sociotechnical landscapes are deeply embedded in societies and dominant ways of living, belief and religion, healthcare, economical and political developments.

Breakthrough of new technologies

A new technology starts its development at the niche level. Many of the these development are vulnerable and strongly dependent of R&D investments and possibly also governmental subsidies.
Financially they are hardly interesting, unless it comes to a breakthrough. But that is not so easy, because, at the sociotechnical level they meet a lot of resistance. Most niche level developments never come as far as that level.