PROJECT OPZET BLUEFINGER
IMAGINATION CENTER & INCUBATION CENTER

Het onlangs opgerichte Blauwvinger Innovatie Centrum (www.BIC-Zwolle.nl) is voornemens om, onder een beperkt aantal randvoorwaarden de volgende organisaties op te zetten in de centrale binnenstad van Zwolle:
Het Bluefinger Imagination Center mobiliseert de energie en verbeeldingskracht bij (vooral) jonge mensen voor het bedenken van oplossingen voor vraagstukken die bij bedrijven en overheden kunnen leiden tot innovatie en verandering.
Via een individuele begeleidingsfase, waarin een deelnemer verder zicht krijgt op de eigen ‘motivatie vlammen’, de effectiviteit van het eigen gedrag en de eigen persoonlijke ontwikkelings-potentie, vindt aansluiting plaats bij de natuurlijke werkgroepen die zich bezig houden met ideevorming over de door bedrijven en overheden aangemelde vraagstukken (de ‘Ideation’-fase van innovatietrajecten).
Daarna bestaat de mogelijkheid dat de deelnemer, hetzij via de eigenaar van het aangemelde vraagstuk betrokken blijft bij het verdere innovatie traject, hetzij zelfstandig of in gezamenlijkheid met anderen betrokken raakt bij een startup, leidend tot eigen ondernemerschap.

Het Bluefinger Incubation Center is een verzamelplaats voor ondernemende jonge mensen, van voornamelijk startup- en scale-up bedrijven, waarin niet alleen het netwerken en samenwerken met andere entrepreneurs een centrale plaats inneemt, maar waar ook gebruik gemaakt kan worden van deskundige coaching en begeleiding.

Om het project van de grond te krijgen moet eerst voldaan worden aan een aantal belangrijke randvoorwaarden:
 - het vinden van een geschikte locatie in het hart van Zwolle;
 - het bestuur van de gemeente Zwolle moet hiermee sympathiseren;
 - de overheidsdiensten die zich bezig houden met het aan de slag krijgen van afgestudeerden
   moeten het zien als een kanaal om jongeren in de eerste fase en hieraan meewerken;
 - overheden en bedrijven moeten het interessant vinden om creatieve teams in te zetten als 
   'think-tank' en zich op te stellen als sponsors voor dat proces.

Heeft de jeugd toekomst ?

Op de website van het Ministerie van OCW staat nog steeds dat de jonge mensen die hun school afmaken een goede kans maken op een baan. Ook al was deze constatering een paar weken geleden nog juist, de Corona crisis heeft der situatie compleet veranderd. Bovendien was de snel gevonden baan bij schoolverlaters vaak geregeld via een uitzendbureau of via een flex-contract.
Die ‘dienstverbanden’ werden als eersten beëindigd. Veel jongeren zijn de komende tijd gedoemd thuis te zitten, in afwachting van een herstel van de markt. Met alle gevolgen van dien!
Tegelijkertijd is er in de samenleving en bij organisaties veel creativiteit nodig ten behoeve van de vormgeving van leven, werken en ondernemen in het post-Corona  tijdperk. Juist de nog onervaren, onbedorven, jeugdige starters beschikken (nog) over grote verbeeldingskracht.

Wat het gebrek aan toekomstperspectief zal gaan doen voor de jongeren, die nog maar nauwelijks, of zelfs nog niet hun rol als werkende zijn begonnen kunnen we alleen maar gissen.
Niet alleen maar een drama voor henzelf, maar ook voor de samenleving. 
Er is dus haast geboden! De oplossing die wij hier kunnen aanreiken biedt in ieder geval direct perspectief.

Hoe ziet het proces er uit voor een deelnemer aan het Bluefinger Imagination Center?

Stap 1 Persoonlijk Leiderschapsprogramma
Aan de hand van een persoonlijkheidsmeting waarin zijn/haar gedragsvoorkeuren in kaart zijn gebracht ontdekt de deelnemer voor welk type van activiteiten hij/zij werkelijk warm loop (Motivatievlammen), wat de potentiële kwaliteiten en valkuilen zijn van het eigen voorkeursgedrag (kernkwadranten), hoe hij/zij bewust effectiever zal kunnen interacteren (conversational intelligence), hoe hij/zij zich effectief verder zal kunnen ontwikkelen (ontwikkeling van het CEO-brein). En tenslotte hoe hij/zij zal kunnen bijdragen in de Creatieve Teams (persoonlijke denkstijlpatronen en teamrollen)


Stap 2 Indeling in Creatieve teams
De effectiviteit van creatieve teams hangt af van de diversiteit in het rollenpatroon (Belbin teamrollen en 10 Faces of Innovation) en vooral ook van diversiteit in denkpatronen:
 - wij onderkennen 7 verschillende denkstijlparadoxen, die we voor elke individu afleiden van de
    gemeten persoonlijke gedragsvoorkeuren van ieder der deelnemers;
 - wij beschikken over een uniek instrumentarium, de Advanced Team Design Tool, waarmee we
   zeer nauwkeuring effectieve en creatieve team kunnen samenstellen.
 

Stap 3 Ideation - Op basis van een vraagstelling bedenken en uitwerken van oplossingen
Voor stap 3 hebben we interessante, moeilijk oplosbare vraagstellingen nodig. Dit kunnen overheden zijn of ondernemingen. Wel is belangrijk dat zo'n overheid of onderneming als sponsor betrokken blijft bij het Ideation proces en dat men bereid is om aangedragen oplossingsalternatieven al dan niet te selecteren voor verdere uitwerking en/of realisatie.

Sponsorship
De vraagstukken waarvoor de innovatieteams oplossingsrichtingen bedenken zijn door organisaties (bedrijven en instanties) aangemelde behoeften aan verandering en vernieuwing. Zo’n organisatie blijft eigenaar van het  vraagstuk en is als sponsor betrokken gedurende het gehele proces.
Ook kan de organisatie specifieke deelnemers sponsoren, die in dat geval een sterkere band met de organisatie kan opbouwen. Dit met het oog op het vervolgtraject. Bijvoorbeeld de werkelijke realisatie van de innovatie en/of verandering.


Het hele proces neemt voor de deelnemer circa drie maanden in beslag, waarvan minimaal twee maanden in het innovatieteam. Daarna kan de deelnemer een keuze maken over het vervolgtraject.

Het vervolgtraject na drie maanden
In principe heeft de deelnemer na de eerste drie maanden in het Imagination Center de keuze uit vier alternatieven:
1  Doorgaan als deelnemer aan het Imagination Center door het betalen van een lidmaatschapsfee;
2  In dienst treden bij sponsor-organisatie (en eventueel betrokken zijn bij de verdere realisatie van
    de geselecteerde oplossing(en);
3  Het aangaan van een dienstverband bij een andere werkgever;
4  Het zelfstandig, of met anderen, opzetten van een startup-onderneming.
    En eventueel lid worden van het Bluefinger Incubation Center.

Het Bluefinger Incubation Center

Ook startende innovatieve ondernemers hebben ruimte nodig, maar zij hebben ook, meer dan anderen de behoefte om te netwerken. Vooruitstrevende grote (overheids-) organisaties, universiteiten en multinationals hebben de laatste decennia zgn. ‘incubatiecenters’ opgezet op speciale terreinen, een zgn. High-Teach Campus.
Een geheel nieuwe ontwikkeling is het Zweedse concept ‘Epicenter’, een incubatie-centrum in de binnenstad. Zeer succesvol in Stockholm, Oslo, Helsinki en nu ook in Amsterdam.
 
Op de website van het Blauwvinger Innovatie Centrum (www.BIC-Zwolle.nl) wordt aandacht besteed aan het vraagstuk van de ‘ontwinkeling’ van binnensteden. Dit vraagstuk, dat mede veroorzaakt wordt door de groei van de internethandel, treft Zwolle in het bijzonder. Ik noem dit een zgn. ‘wicked problem’, een schijnbaar onoplosbaar vraagstuk. Vaak moet je veel dieper gaan bij de analyse van de oorzaken om te komen tot vernieuwende oplossingsrichtingen. Ik heb hierover de notitie geschreven ‘Nieuw denken nodig over de aantrekkelijkheid van de Zwolse binnenstad’.
Het is de bedoeling dat het Blauwvinger Incubation Center, een ‘Epicenter-achtige’ aanpak wordt in hartje Zwolle. Het effect, jonge netwerkende startende professionals naar het centrum van de stad halen, zal ongetwijfeld een positief effect hebben.

Door een lidmaatschap van het Bluefinger Incubation Center hebben de deelnemers een perfecte mogelijkheid om te netwerken met anderen. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en faciliteiten. En, de koffie is gratis...
Indien de startup (of scale-up) onderneming t.z.t. de behoefte krijgt aan een eigen ruimte kan zo'n ruimte gehuurd worden binnen het Incubation Center tegen een lage huurprijs (circa 50% van de gangbare marktprijs).
NB: Nee, we zijn geen filantropen. Onze toegevoegde waarde zit in de diensten die we leveren aan onze deelnemers, aan de sponsors en aan de samenleving. Het is niet ons doel om geld te verdienen met het exploiteren van vastgoed.