HET ORIGINAL INITIATIEF

In de Zwolse regio wordt thans een meerjarenprogramma opgezet t.b.v. de verdere ontwikkeling van het een startup en scale-up ecosysteem.
In dat programma worden een viertal lijnen gedefinieerd:
Programmalijn 1 - Kennis & Talent
Programmalijn 2 - Markt & Faciliteiten
Programmalijn 3 - Cultuur
Programmalijn 4 - Kapitaal

Onder de programmalijn 3 wordt de bouwsteen Cultuur als volgt gedefinieerd:
1) de mate waarin regionale sociaal-culturele aspecten van invloed zijn op het ecosysteem;
2) de mate van ontwikkeling van de fysieke omgeving waarin het ecosysteem geworteld is.
Het is de bedoeling dat er in deze programmalijn de nodige stappen  worden gezet d.m.v. het verder ontwikkelen van ondernemerschaps-talent, zodat de aanwezige ondernemersgeest kan evolueren richting een innovatieve en duurzame ondernemers-mindset. Waarin startup- en scale-up-ondernemers durven te experimenteren en onderzoeken, zodat innovaties verder komen. Waar ondernemers het nemen van risico's  en het maken van fouten leren tolereren en de nuchtere bescheiden gepast inzetten.
Kortom: investeren in entrepreneurschaps-ontwikkeling.

De opzet van een regionale innovators profieldatabase binnen de kaders van dit meerjaren programma  beoogt:

  • individuele innovators (participanten)de mogelijkheid te bieden van een persoonlijk ontwikkelingsproces dat parallel loopt aan de stappen van het eigen ondernemerschap;
  • Start-up bedrijfjes te helpen om te transformeren naar een volwaardige scale-up onderneming, en hen te helpen bij de opzet en samenstelling van een compleet en hecht team van leiders, dat de nieuwe onderneming op bekwame wijze kan leiden en laten groeien.
De profieldatabase (PDB) vormt een moderne basisregistratie van het innovators ecosysteem. Deelnemers worden in de PDB geregistreerd d.m.v. een initieel assessment met de Leadership Development Toolbox (LDT). De PDB kan ook gebruikt worden voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten in het innovators netwerk.

Innovators die in de regionale PDB geregistreerd worden komen uit het bedrijfsleven (bijv. MKB) maar ook uit diverse opleidingsinstituten (Windesheim, Deltion, Landstede, Cibap, etc.): leerlingen die een eigen innovatieve onderneming (gaan) opzetten; het LDT-assessment kan hen zelfs helpen bij de keuze van zo'n carrière-pad.

Het initiatief om d.m.v. de PDB de bovenstaande doelen te realiseren heet ORIGINAL:
Officieel Regionaal Initiatief tot het
Geregistreerde Innovators Netwerk
 t.b.v.de
Acceleratie van Leiderstalent

Het doel is om Startups en Scale-Ups meer succesvol te doen zijn in hun waarde-creatie, door hun persoonlijke ontwikkeling te versnellen, en, met name, ze te helpen om goede leiders te worden voor hun snelgroeiende onderneming.

Het ORIGINAL initiatief is een regionaal initiatief, dat door andere regio's gevolgd kan worden.
Een echt ecosysteem begint, bijna per definitie, regionaal. Maar dat behoeft, op termijn, zowel door het netwerken met andere regio's en door landelijke en internationale groei van betrokken ondernemingen, niet te betekenen dat het daartoe beperkt blijft.

Voor de individuele deelnemers is Originals een term die goed past bij hun innovatieve karakter. Het ORIGINAL initiatief staat voor
Accelerating the Careers of Entrepreneurs (ACE).