VAN STARTUP NAAR SCALE-UP

Vernieuwing en innovatie zijn in de laatste decennia de motor geworden van de economische groei. Overheden op mondiaal, Europees, nationaal en lokaal niveau trachten daarom innovatief ondernemerschap te stimuleren.

De ecosysteem benadering (zie het schema hiernaast) biedt een taal voor de diagnose van de sterkten en zwakten van de sociaaleconomische structuur van een regio met de bedoeling om desgewenst te komen tot gerichte beleidsinterventies om de welvaart in de regio te verhogen.
Dit kan dan in de vorm van het oprichten van speciaal op innovatie gerichte instituties en door gerichte programma’s en subsidies om innovators te stimuleren. 
Door dit soort programma’s en subsidies is er weliswaar een ‘markt’ ontstaan voor het coachen van startup-ondernemers 
en spreekt men van een 'innovatie ecosysteem'. 
Maar vaak omvat het 'ecosysteem' slechts de instituties en de partijen die intermediaire diensten leveren. En ontbreken daarin de partijen waarvan de waarde creatie moet komen, de individuele innovators: ambitieuze ondernemers, startups en snelgroeiende bedrijven.

Omdat meer dan 95% van de nieuwe bedrijfjes uiteindelijk blijken te falen, met name in de overgang van startup naar scale-up, heeft LDpe samen met een informele klankbordgroep bestudeerd waardoor het vaak misloopt en wat we kunnen doen om de ambitieuze ondernemers zo te ondersteunen, dat ze vaker kunnen slagen in hun missie  (=waarde creatie) en hoe we kunnen komen tot een echt ecosysteem van innovators
Onder het thema Van startup naar Scale-up laten we zien tot welke gerichte maatregelen we in de informele klankbordgroep zijn gekomen. Maatregelen die we vanaf Q3 ook daadwerkelijk zullen gaan realiseren, te beginnen in de regio Zwolle, de 4e economische regio in Nederland.

Onder Scale-Up rollen laten we zien welke aandachtsgebieden en rollen er volgens de klankbordgroep nodig zijn bij het opzetten van een Scale-Up organisatie.
We hebben ook instrumenten ontwikkeld om de acceleratie van de persoonlijke groei van de individuele betrokkenen en het team te helpen bewerkstelligen.
Onder Innovators Profieldatabase beschrijven we een concept om alle innovators in de regio te registreren in de Innovators profieldatabase, met als doel hen te ondersteunen bij de versnelling van de persoonlijke ontwikkeling, hen te helpen met het opbouwen van een compleet en solide team bij de opzet van een Scale-Up organisatie en bij te dragen aan de totstandkoming van een werkelijk innovators-ecosysteem.
Onder het ORIGINAL initiatief beschrijven we het initiatief in de Zwolse regio om een ecosysteem van Innovators te realiseren, teneinde daarmee de waardecreatie d.m.v. innovatie in de regio te  versterken, door het systematisch stimuleren van de ontwikkeling van innovatoren en innovatieve teams.
En, tenslotte in Bedrijfsprofieldatabase beschrijven we hoe we ondernemingen helpen met de opzet van een eigen database voor de ontwikkeling en groei van de onderneming van onderop en binnenuit.