BEWUSTWORDING EN REFLECTIE:
SUCCESVOLLE ZELFONTWIKKELING

De sleutel voor je zelfontwikkeling ligt in het executieve brein[1],  dat deel van je hersenen dat zich bezighoudt met het je kunnen aanpassen aan verandering, plannen, leren van feedback, out-of-the-box denken, visie, complexe beslissingen nemen, pro-sociaal gedrag vertonen, je gemotiveerd voelen en je emoties kunnen controleren.

Het executieve brein, ook wel genoemd het CEO-brein, is gelegen in de prefrontale hersenkwab (prefrontale cortex).

[1] Zie ook Margriet Sitskoorn’s boek IK2.
Uit haar boek (zie de video hieronder) heb ik veel inspiratie geput omdat zij op een heldere wijze beschrijft dat zelfontwikkeling en het succesvol worden altijd mogelijk is, ongeacht je leeftijd of afkomst.

[2] Wilhelm Hofmann, Booth School of Business,
    Chicago University.

Om je doelen te bereiken zijn er drie dingen belangrijk: [2]
1 Formuleren en monitoren
Je moet goed weten welk doel je nastreeft, dit doel goed voor ogen houden en monitoren hoe ver je nog van je doel verwijderd bent.
2 Motivatie
Je moet voldoende gemotiveerd zijn om energie te steken in het bereiken van je doel.
3 Juiste vaardigheden
Je moet beschikken over de juiste vaardigheden om het pad naar je doel uit te zetten en te lopen, en om te gaan met alle obstakels en verleidingen die je zult tegenkomen.

Executieve vaardigheden

De psychologen Don Norman en Tim Shallice hebben verschillende situaties geschetst waarin gewone routinematige activatie van gedrag niet voldoende is, en executieve functies vereist zijn om tot optimale prestaties te komen:
- situaties waarbij planning en besluitvorming vereist is;
- situaties waarbij bijsturing en foutencorrectie van gedrag nodig is;
- nieuwe vormen van gedrag of nieuwe opeenvolgingen van handelingen;
- gevaarlijke of technisch moeilijke situaties;
- situaties waarbij ingeroest gedrag of gewoontes moeten worden doorbroken.

De executieve vaardigheden die nodig zijn om tot optimale prestaties te komen en je zelf te succesvol te ontwikkelen worden door Margriet Sitskoorn als volgt samengevat:
  1 Aandacht richten, vasthouden, verdelen
  2 Emoties reguleren (incl. omgaan met stress)
  3 Flexibel kunnen zijn als dingen veranderen
  4 Ongewenst gedrag kunnen onderdrukken
  5 Taken en zaken starten
  6 Dingen organiseren
  7 Dingen kunnen plannen
  8 Jezelf kunnen monitoren
  9 Je werkgeheugen gebruiken
10 Een reëel zelfbeeld vormen
11 Het vermogen tot theory of mind
12 Pro-sociaal gedrag (het belang van anderen voor ogen houden)

De LD-Toolbox en de ontwikkeling van jouw executieve vaardigheden

N.a.v. de moderne inzichten in de ontwikkeling van onze executieve vaardigheden heeft LDpe geïnvesteerd in een add-on voor de LD-Toolbox, die zichtbaar maakt hoe de voorgestelde simulatie scenario’s ook bijdragen aan de ontwikkeling van deze vaardigheden.
De beide door LDpe voorgestelde scenario’s, quick-wins en het langere termijn ontwikkelscenario, die zich primair richten op de ontwikkeling van je rollen- en stijlen portefeuille, blijken tevens een positief effect te hebben op de kracht van je executieve vaardigheden.
Zie het voorbeeld hieronder.

Theory of Mind

De vaardigheid ´Anderen kunnen begrijpen´, oftewel het vermogen tot theory of mind, is van groot belang voor de zelfreflectie en daarmee voor de zelfontwikkeling en leiderschap.
Theory of Mind (ToM) is het vermogen om zich een beeld te vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf. Men maakt gebruik van theory of mind wanneer men beschrijft wat een ander ziet, voelt of denkt vanuit zijn perspectief.
Theory of Mind is daarom een noodzakelijke vaardigheid om bijvoorbeeld empathisch te kunnen zijn (je verplaatsen in het gevoelsleven van een ander). Dit vermogen staat ook centraal bij het begrip ‘Persoonlijke Gedragseffectiviteit’ zoals besproken in het voorafgaande hoofdstuk.