TEAM EFFECTIVENESS PROGRAMMA

Het Team Effectivness Programma Het Team Effectivness Programma

Over het Team Effectiveness Programma

Het Team Effectiveness proces is ontwikkeld door LDpe in samenwerking met de  Capgemini University en het is sindsdien meer dan 30 keer toegepast. De 'pilot'  vond in 2005 plaats in Shanghai met het Capgemini China Management Team. 
Daarna is het TE-proces vooral toegepast in de Benelux, Scandinavië en een aantal andere Europese landen bij internationale, inter-organisatorische en lokale management- en projectteams.

Voorwaarden
Een belangrijke voorwaarde voor deelname van een team aan LDpe´s Team Effectiveness Programma is, dat alle teamleden de wil en de bereidheid hebben om:
 - wederzijds vertrouwen in elkaar op te bouwen;
 - volledig open naar elkaar te zijn en een kritische dialoog met elkaar te willen aangaan;
 - zich te willen 'committen' aan het proces en de uitkomst van de workshops;
 - en zich verheugen op het plezier van het elkaar goed leren kennen en met elkaar als team
   samen te werken.


Workshops
De opzet van het programma is gebaseerd op en maakt gebruik van de meest geavanceerde inzichten en expert theorieën. Het programma omvat een serie van ééndaagse workshops voor teams. Elke workshop volgt een goed uitgedacht format en wordt ondersteund door een unieke set van ondersteunende instrumenten.

Op systematische wijze zal het team, stapsgewijs, haar functioneren weten te versterken, de interactie tussen de teamleden te verbeteren en leren te leveren als een team. Vervolgens zal het team haar uitdagingen identificeren, de bestaande strategieën kritisch tegen het licht houden en vernieuwing en innovatie verder aanjagen. 

TE I en TE II (Percepties versus Intenties en Leiderschap in Samenwerking) zullen focussen op het opbouwen van vertrouwen en het ontwikkelen van een open dialoog tussen de teamleden, op het elkaar werkelijk goed leren kennen, elkaars kwaliteiten te herkennen en met elkaar een effectief team te vormen.
TE II (Leiderschap in Samenwerking) zal daarnaast de start vormen voor het gezamenlijk definiëren van taken, het geven van richting, en zal het team brengen tot het gezamenlijk leveren van een team resultaat.
In TE III (Oplossen van Complexe Problemen) wordt het team uitgedaagd om te reflecteren over en het beschrijven van haar strategische vraagstukken en worden sub-teams samengesteld ten behoevenvan het ontwikkelen van creatieve, innovatieve oplossingen.

Team Effectiveness I en II

De eerste twee TE workshops volgen de drie team effectiveness dimensies, als gedefinieerd door de Universiteit van Maastricht:
internal effectiveness,
intermediary effectiveness,
external effectiveness.


Voorafgaand aan de serie TE workshops zullen we een meting doen van de percepties van de teamleden over het gezamenlijke interactiepatroon.
Deze meting, die gebaseerd is op Timothy Leary’s Interpersonal Circumplex model,[1] vormt een goed startpunt voor het, in de eerste workshop, werken aan de interne effectiviteit in het team:
Percepties versus Intenties.

[1] De interpersonal circumplex model van Timothy Leary is een model voor het conceptualiseren, organiseren en assessen van het interpersoonlijke gedrag, met haar kenmerken en motieven (Wiggins, 2003).
Oorspronkelijk werd het het Leary Circumplex genoemd, in Nederland 'Leary's Roos'. 
Met LDpe’s IM360 interactiemodel, gebaseerd op de circumplex maken we het voor de teamleden mogelijk om een scheiding te maken tussen inhoud en interactie, teneinde de interpersoonlijke communicatie te analyseren.

Het IM360 interactie model
- Ons (vaak onbewust) gedrag is de
  oorzaak en het gevolg van het (vaak
  onbewuste) gedrag van anderen
- We denken dat we communiceren over
  ‘inhoud’, maar de (onbewuste) door je
   gedrag aan anderen opgelegde relatie
   is tenminste even belangrijk voor de
   effectiviteit van de communicatie
- Het 360º Interaction Model kan ons
  helpen om inhoud en opgelegde relatie
  uit elkaar te halen en de effecten van
  ons communicatieve gedrag te
  analyseren
- Het model kan ons helpen om onze   
  verschillende percepties bloot te leggen
  over hoe we denken te communiceren
  en anderen te beïnvloeden
- Onze aanname is dat meer helderheid
  over hoe we percipiëren en elkaar
  beïnvloeden kan leiden tot een
  verhoogde effectiviteit van de team
  samenwerking

Percepties versus Intenties' focust op 'internal effectiveness', de onderlinge relaties tussen de teamleden worden onderling besproken, waarbij de verschillen tussen percepties en intenties worden geanalyseerd.

De tweede workshop focust op 'intermediary' en 'external effectiveness', de interacties met ondergeschikten en anderen binnen en buiten de organisatie alsmede het leveren van resultaat als team:
Leiderschap in Samenwerking.

De eerste 'deliverable' is een voor de organisatie relevant ontwikkelingsproject.
Na de workshop loopt het project door totdat de projectdoelen zijn gerealiseerd: de workshop transformeert naar een project.
Het project kan verder worden bemand en deelnemers kunnen worden toegevoegd aan het projectteam (bijvoorbeeld ter zake deskundige collega's).

DETERMINANTS OF
MANAGEMENT TEAM EFFECTIVENESS

Research in science and practice

Based on intensive observation and interviews with managers and management teams, research at Maastricht University (Raes, Glunk, Heijltjes, & Roe, 2007) has identified the interaction between MT and lower–level managers as crucial for organizational effectiveness.
Thus, a management team’s overall effectiveness depends on three factors: 


 • internal effectiveness: the quality of

    interactions between team members,
    which is the basis for good interpersonal
    relationships and high-quality decisions

 • intermediary effectiveness: the way of 
    interacting with lower-level managers, 
    which leads to acceptance of the MT’s
    views and decisions

 • external effectiveness: the degree to
    which the MT creates conditions that
    enable the organisation to carry out its 
    decisions.


In Leiderschap in Samenwerking, definieert het team haar 'delivery' project, een project waarin een teamresultaat wordt geleverd.Als project wordt vaak gekozen voor een  sterk gevoelde veranderingsbehoefte binnen de organisatie, een strategisch plan dat moet worden gerealiseerd, of het opstellen van een jaarplan of een businessplan.

Team Effectiveness III

De derde workshop, Oplossen van Complexe Problemen, stelt het team, of het uitgebreide team, aangevuld met een aantal betrokken ter zake kundige collega's, in staat nieuwe oplossingen te genereren voor strategische vraagstukken. Een aantal speciaal gevormde sub-teams zal vernieuwende en innovatieve oplossingen uitwerken.

Strategische vraagstukken zijn vaak 'wicked problems', strategische paradigma's met uiteenlopende, vaak tegenstrijdige oplossings-alternatieven, bijvoorbeeld:
 - centralisatie versus decentralisatie, 
 - markt-gedreven versus competentie-gedreven ontwikkeling, etc.
Omdat ieder persoon vanuit zijn persoonlijkheid vooringenomen is bij het genereren van oplossingen voor dit type paradoxale vraagstukken, zal men zich bewust zijn, dat het vinden van vernieuwende oplossing, die 'het best van twee werelden' combineren, alleen kan gebeuren in 'complete, gebalanceerde subgroepen'.

Deze subgroepen worden samengesteld met behulp van LDpe's Advanced Team Design Tool (ADT).
Dit instrument is ontwikkeld met als achtergrond, de paradox theorie over strategisch vraagstukken en het Belbin Teamrollen model.


Het team zal in de workshop een doordacht plan maken voor een adequaat verander programma en zal doelen en activiteiten definiëren m.b.v. simpele 'low-tech' - 'high-touch' technieken en een plan maken voor het ontwikkeltraject.


Een voorwaarde voor deelname aan de workshop is dat alle deelnemers een persoonlijkheidsvragenlijst hebben ingevuld, hetzij als stap in hun eigen persoonlijke ontwikkelproces (zie individueel L&D), of speciaal t.b.v. deze workshop.

Team Effectiveness IV

In de vierde workshop, met de naam 'Initiëren Innovatie en Verandering', mobiliseert het team de krachten voor innovatieve ontwikkelingen, noodzakelijk om veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden en de organisatie te positioneren voor de toekomst.
De workshop is het startpunt voor het proces 'Innovatie naar een hogere versnelling', zoals beschreven in het hoofdstuk Innovatie en verandering.