PERSOONLIJKHEIDSMETING BIJ COACHING

Vroeger werden persoonlijkheids assessments voornamelijk ingezet voor beroepskeuze en ten behoeve van de selectie van medewerkers. De kandidaat werd op verschillende manieren 'getest' door een bedrijfspsycholoog, die rapporteerde aan de opdrachtgever, die een besluit nam over het al dan niet in dienst nemen van de kandidaat.

Het afnemen van een persoonlijkheidstest is het maken van een momentopname van iemands persoonlijkheid. Het nemen van een soort selfie. Daar is natuurlijk niets mis mee, zeker niet als het assessment gebeurt ten behoeve van een belangrijke keuze. 

Nadat persoonlijkheidsvragenlijsten min of meer 'geautomatiseerd' waren, werden ze vooral ook gebruikt door recruiters, die, na certificatie, de bedrijfspsycholoog min of meer konden vervangen en die de opdrachtgever min of meer konden ondersteunen bij de keuzevraag. 

Maar ook een andere categorie 'gebruikers' diende zich aan: de coaches, die de inzichten in hun cliënts persoonlijkheid gebruikten bijde begeleiding van de persoon.
De vraag dient zich daarbij aan of een 'selfie' voldoet als het gaat om een proces van coaching waarbij het doel is om mensen te helpen ontwikkelen (dus veranderen).

Een gemiste afslag

Natuurlijk is het prima om, als startpunt, een 'foto' te nemen van de kandidaat aan het begin van een coaching-traject.
Maar een persoonlijkheidsassessment is niet zomaar een instrument dat gebruikt kan worden tijdens het coaching-traject.
Een belangrijke vraag is wat de kandidaat gaat doen met de in kaart gebrachte informatie. Geeft het hem/haar richting bij de stappen die gezet moeten worden?
Immers het doel van het coachings-traject is een juist een persoonlijke verandering realiseren.
Het meest gekke voorbeeld is het vooraf testen op de geschiktheid van een persoon die een opleiding gaat volgen om juist door die opleiding ergens geschikt voor te worden.
Mijn gevoel is dat er bij het inschakelen van een persoonlijkheidsassessment voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten een afslag gemist wordt, namelijk de vraag: kan dit instrument ons wel helpen gedurende het coachingstraject?

Babylonische spraakverwarring

Sinds het begin van deze eeuw zijn er rond de verschillende psychometrische instrumenten tal van systemen ontstaan die gebruikt worden voor het coachen van mensen en organisaties.
Helaas worden daarbij verschillende begrippenkaders gehanteerd. Zo hebben zowel de internationaal gebruikte TMA methode, Management Drives, Real Drives, e.a., als wel alle lokale methoden, hun eigen vocabulaire.
Een Europese standaard als Entrecomp komt maar moeizaam van de grond.

Er bestaan natuurlijk wel overeenkomsten tussen de verschillende systemen. Maar voor een organisatie die de informatie over haar medewerkers breder wil inzetten, is het niet eenvoudig om van het ene systeem naar het andere over te stappen, of zelfs maar andere modellen en concepten te hanteren. De organisatie blijkt vaak 'ingesloten' te zijn binnen de grenzen van, en in de 'vocabulaire' van het systeem.
En bovendien aangewezen te zijn op de coaches van de dienstverlener.

LDpe nam de 'juiste afslag' en bouwde een instrument dat bovendien de deelnemers voorziet van een richting

Voor het ontwerp van de LD-Toolbox was het voor ons relevant:
Dat een formele persoonlijkheidsmeting
   onderdeel van het proces zou zijn
• Dat de meetmethode een erkend ‘goede’
   methode zou zijn, die overal over de
   wereld gebruikt wordt;
• Dat het meetresultaat het startpunt voor
   persoonlijke reflectie zou zijn;
• Dat de LDT-vocabulaire gebouwd zou
   worden rond bekende leiderschaps-
   concepten en modellen;
• Dat de gedefinieerde constructen op
   directe wijze zowel gerelateerd zouden zijn
   aan de gekozen concepten en modellen,
   als aan de formeel gemeten persoonlijk-
   heidsdimensies.


Essentieel voor het verdiepen van het inzicht van de deelnemer en van belang voor het aanjagen van zijn reflectie was het ontwikkelen van verhelderende vocabulaire, een ‘gestructureerde taal’.
De vocabulaire van de LDT, de ‘woorden van de taal’ zijn gedefinieerd en gestructureerd in lijn met de meest gebruikte en geaccepteerde modellen en concepten in de domeinen van leiderschap en psychologie.*)
De LDT rapporten helpen de deelnemer met zowel het behouden van het overzicht van wat voor soort leider hij wil zijn/worden en hoe hij dat kan bereiken door middel van bewuste ontwikkelstappen. Die rapporten helpen de deelnemer met het uitsplitsen van het overall concept naar  sub-concepten en met items die kunnen worden gebruikt als punten voor de persoonlijke ontwikkeling.

*)  We hebben, zoveel als mogelijk, de LDT gerelateerd aan de leidende theorieën.

De LD-Toolbox geeft je persoonlijke ontwikkeling richting
De simulatie module voorziet je van een persoonlijk ontwikkel scenario

De LDT Simulatiemodule helpt je om te zien wat er gebeurt als je bepaalde gedragsvoorkeuren gaat veranderen.
Je kunt namelijk met het aanpassen van gedragsvoorkeuren een bredere stijlportefeuille ontwikkelen, hetgeen je in staat stelt om een grotere variëteit aan situaties te hanteren.

Het simulatierapport maakt een diepgaande analyse mogelijk van de effecten van de voorgestelde aanpassingen, hetgeen de basis kan vormen voor je persoonlijke ontwikkelingsplan (PDP). Je zult je bewust zijn dat ingesleten gedragspatronen veranderen, hoe eenvoudig dat ook lijkt, soms best moeilijk is. Je kunt dat, met een sterke wil, en hulp en feedback van mensen in je omgeving echter wel leren. Zeker als je je bewust bent wat het gaat opleveren.
Links een voorbeeld van dit soort ontwikkelscenario's.
En hieronder een aantal van de effecten daarvan op het gebied van specifieke leiderschapsstijlen, commerciële rollen en verandermanagement rollen.

Samenvatting gebruik van persoonlijkheidsmeting bij coaching

  • De meeste systemen voor persoonlijkheidsontwikkeling gebruiken slechts een 'snapshot' aan het begin van het coaching-traject. Dat geeft in principe geen ondersteuning gedurende het proces;
  • Veelal is het bij die systemen voor de deelnemer niet duidelijk welke gegevens er nu precies gemeten zijn en welke worden berekend via de modellen van het systeem; een gevolg is dat er nauwelijks verbanden gelegd kunnen worden met algemeen bekende modellen en theorieën; men is 'opgesloten binnen' het specifieke systeem. En, in de meeste gevallen blijft men ook afhankelijk van de coaches van de dienstverlener die het systeem toepast;
  • De LD-Toolbox is ontworpen om open verbindingen aan te gaan met andere modellen en concepten. Daardoor is het mogelijk om nieuwe modellen, zoals wetenschappelijke vorderingen o.g.v. hersen- en motivatieonderzoek en internationale standaards eenvoudig te koppelen aan de LDT, bijvoorbeeld nieuwe inzichten m.b.t. het CEO-brein, Conversational Intelligence, Motivatie onderzoek en de Entrecomp standaardisatie. Door de interne structuur van de LDT zijn deze nieuwe modellen en inzichten eenvoudig te koppelen;
  • Bovendien is de LD-Toolbox het enige systeem dat m.b.v. een simulatiemodule aan de deelnemer een toekomstperspectief biedt en een helder pad aangeeft voor de persoonlijke ontwikkeling.