LDT-GEBASEERDE PROCESSEN

De Leadership Development Toolbox (LDT) is een uniek instrumentarium, waarmee we leerprocessen faciliteren, die de deelnemers systematisch ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het vormt voor hen een platform voor zelfreflectie en  zelfontwikkeling binnen een coherent en eenduidig gedefinieerd begrippenkader.
De LDT werd toegepast bij meer dan 3000 leiders en leidende professionals in 25 landen. 
De LDT heeft zich bewezen bij:
 - Het versnellen van de zelfontwikkeling;
 - De ontwikkeling van leiderskwaliteit;
 - Effectiviteitsverbetering in de professionele organisatie;
 - Het bewerkstelligen van het juiste klimaat voor innovatie en groei.


De LDT wordt gebruikt in een aantal ontwikkelingsprocessen voor individuele leiders en professionals, voor teams en voor organisaties:


De LDT stimuleert de  individuele deelnemer
door hem gedetailleerd inzicht te verschaffen in zijn kwaliteiten en door hem te begeleiden naar een effectiever gedrag, en zijn ontwikkeling te ondersteunen bij de uitbouw van zijn rollen- en stijlenportefeuille.
Dat gebeurt in de volgende processen:
- Persoonlijk leiderschap
- Carrière coaching:
   Competenties en Stijlen
    Professionele Rollen
    Innovatie en Verandering
    LDT360

LDT-gebaseerde processen

LDT-gebaseerde processen

Persoonlijkheidsassessment
Door het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst, maakt de deelnemer een inventarisatie van zijn persoonlijke gedragsvoorkeuren. Het resultaat, het persoonlijkheidsprofiel, vormt de input voor de LDT. Gedurende het gehele ontwikkelingsproces wordt dat door vertaald naar diverse rapporten.

Het Step-Up programma Persoonlijk Leiderschap
De deelnemer:

 • Leert zijn Kernkwaliteiten zien en zal gaan werken aan de persoonlijke gedragseffectiviteit; 
 • Zal het persoonlijke patroon van motivatievlammen herkennen en uitvinden hoe hij die vlammen verder kan koesteren en aanwakkeren;
 • De vaardigheden van het CEO Brein herkennen en zien hoe hij de plasticiteit van het brein kan gebruiken bij de zelfontwikkeling;
 • Zal zijn persoonlijke ontwikkeling kunnen versnellen met behulp van de door LDpe voorgestelde Simulatie Scenario's. 

 
Competenties en Stijlen
De LDT berekent en presenteert het competentieprofiel van de deelnemer. Dit profiel beschrijft hoe de competenties, vaardigheden om taken te verrichten, samenhangen met de persoonlijke gedragsvoorkeuren. Het stressoren profiel specificeert hoe algemene gevoeligheid voor stress in de werksituatie voortvloeit uit de persoonlijke gedragsvoorkeuren en helpt de deelnemers bij het nadenken over hoe hiermee om te gaan. En de Leiderschap Stijl- en Medewerker Stijl rapporten geven weer hoe de stijlenportefeuille is opgebouwd uit de verschillende Competenties.

Professionele Rollen
De Professionele Rollen Rapporten tonen voor de deelnemers hoe de Professionele Rollenportefeuille (Client ontwikkelingsrollen, Commerciële rollen en Programma Management rollen) er uit ziet en zijn geschiktheid voor de verschillende rollen. En de simulatiemodule toont hoe de deelnemer in deze rollen zal kunnen groeien. Het Verander Management Competentie profiel toont de sterktes en zwaktes voor interventie management en ook is er een rapport over de benodigde competenties voor een bestaan als zelfstandige professional.
 
Innovatie & Verandering
Innovatie ontstaat via sociale interactie, expliciete uitwisseling van kennis en ervaring, learning by doing, internalisatie en het 'levelen' naar een nieuw niveau. Iedere individuele deelnemer in een ontwikkelproces draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan die ontwikkeling, omdat verschillende persoonlijkheden hierbij verschillende rollen spelen en ook verschillend zijn gebiased bij hun eigen unieke manier van denken.

De individuele rapporten maken de deelnemer bewust van zijn voorkeursrollen en hun persoonlijke biases in hun denkstijl, reflecties en communicatie en hun competenties en voorkeuren op het gebied van innovatie.
 
De LDT360 module
Met behulp van de LDT360 module nodigt de deelnemer zijn observanten uit, vertrouwde mensen uit de eigen omgeving. Zij vullen een vragenlijst in over hoe zij zelf de gedragsvoorkeuren van de deelnemer ervaren. Daarna verstrekt de LDT een uitgebreide hoeveelheid informatie, waarmee de deelnemer zijn 1:1 feedback gesprekken met de observanten kan voorbereide
n. 

Toolbased Team Assessment and Team Design
LDpe heeft een toolbased methodologie ontwikkeld waarmee stapsgewijs de individuele en team-kwaliteiten in kaart wordt gebracht, waarmee de ‘compleetheid’ en het samenspel tussen de leden van het team inzichtelijk wordt, maar ook de omissies in het rollenpatroon en sterktes en zwaktes in strategisch en innovatief denken.
Met deze inzichten kunnen verschillende ambities van verbetering en ontwikkeling worden gerealiseerd. Maar voordat er daartoe verdere stappen worden ondernomen zal er eerst een goede analyse moeten plaatsvinden van de eventuele belemmeringen en risico’s. Het is ook noodzakelijk dat de betrokkenen de bereidheid en ambitie hebben, gezamenlijk zo’n ontwikkeltraject in te gaan.

LDpe ’s Team Effectiveness Programma
Dit programma omvat een serie eendags-workshops voor teams.
Elke workshop volgt een goed uitgedacht format en wordt ondersteund door unieke instrumenten. Op een zeer systematische wijze zal, stapsgewijs, het team haar functioneren versterken, de interactie tussen de teamleden verbeteren en zullen de teamleden leren om een gezamenlijke teamprestatie te leveren.
Vervolgens zal het team zich focussen op de strategische uitdagingen, waarbij de bestaande paradigma's onder de loep worden genomen, waarbij innovatie gestimuleerd wordt en vernieuwende oplossingen bedacht worden.
 
De IM360 vragenlijst
Voorafgaand aan workshop TE I vult iedere deelnemer een vragenlijst in. TE II is een natuurlijke vervolgworkshop. TE III is optioneel en kan worden georganiseerd wanneer het team worstelt met uitdagende strategische vragen. TE IV is het startpunt van het programma Gearing Up Innovation.

TE I  Percepties versus Intenties
De workshop is gefocust op 'internal effectiveness'; de inter-relaties tussen individuele teamleden
worden onderling (1:1) besproken, waarbij de deelnemers de verschillen onder ogen zien tussen elkaars percepties en intenties.
 
TE II  Leiderschap in Samenwerking
De workshop is gefocust op 'internediairy and external effectiveness', de interactie met de onderliggende teams en medewerkers en met de externe wereld, en op de ''readyness' om als team 'te leveren'.
 
TE III  Oplossen Complexe Problemen
De workshop, Oplossen van Complexe Problemen, stelt het team, of het uitgebreide team, aangevuld met een aantal betrokken ter zake kundige collega's, in staat nieuwe oplossingen te genereren voor strategische vraagstukken. Een aantal speciaal gevormde sub-teams zal vernieuwende en innovatieve oplossingen uitwerken.

 
TE IV  Initiëren Innovatie en Verandering
In deze workshop mobiliseert het team de krachten voor innovatieve ontwikkelingen, noodzakelijk om veranderende marktomstandigheden het hoofd te bieden en de organisatie te positioneren voor de toekomst. De workshop is het startpunt voor het proces 'Innovatie naar een hogere versnelling', zoals beschreven in het hoofdstuk Innovatie en verandering.

Het Programma Gearing Up Innovation
Het programma Gearing Up Innovation (Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling) is een programma voor organisaties die de innovatiekracht en creativiteit van hun medewerkers willen mobiliseren voor het opzetten van de volgende innovatieve stap en dit veranderingsproces op gang willen brengen.

Het programma schept het juiste stimulerende klimaat voor 'outside-the-box' denken, voor het genereren van nieuwe ideeën, en het bedenken     van nieuwe en vernieuwende producten, diensten    en organisatie- en productieprocessen.

Het programma zal een impact hebben op de organisatie, helpt de organisatie zich aan te passen en in te spelen op veranderde marktomstandigheden en gebruik te maken van nieuwe technologie trends, daarbij gebruik makend van waardevolle actuele hulpmiddelen.
Naast de uiteindelijke doelstellingen van het programma zal het daarenboven zijn effecten hebben op de deelnemers:

 • meer effectieve gedrag
 • beter teamwork
 • toegenomen cohesie
 • ontwikkeling van de individuele talenten
 • versnelling van het leerproces

Fit-for-Roles and Quick-Wins programmas
Met behulp van de LDT kunnen we:

 • Inzicht geven in de fitness-for-role status van de professionele staf
 • De informatie verschaffen over de beste 'fits' en de mogelijkheden van een versnelde verbetering van de fit-for-role status
 • De individuele leider/ professional helpen bij het realiseren van 'quick-wins' in  kritieke competenties voor de rolvervulling

Gebruik van de LDT voor selectie van de best fits
De functie Plotten van Rollen en Selectie van Kandidaten
de LDT kan eveneens gebruikt worden voor het selecteren van kandidaten voor een bepaalde 'job', 'klus' of rol. 
Gebaseerd op de Fit-for-Role inventarisatie kan LDpe een ranking maken van kandidaten voor de rol. De 12 conceptuele professionele rollen die we beschreven hebben dienen als een 'taal' om de functie te omschreven, men kiest de toepasbare onderdelen uit en geeft ze een gewicht mee.
Daarna kunnen we een lijst produceren van de best fits.