STRATEGISCHE SYNTHESE

Strategie ontwikkeling is een proces t.b.v. het definiëren van een organisatie's doelen.
Strategiebepaling gaat vaak over het vinden van oplossingen voor moeilijk oplosbare problemen(wicked problems). Dit zijn vaak gecompliceerde vraagstukken zonder heldere probleemstelling en zonder eenduidige oplossingsalternatieven.
Strategische paradoxen zijn tegenstrijdige vereisten, waarvoor een organisatie zich gesteld ziet, met schijnbaar tegenstrijdige oplossingsalternatieven. Er bestaat daarbij een zekere spanning tussen de mogelijke oplossings alternatieven ('strategy tension').
Door de strategische spanning juist te beschouwen als paradoxale1 uitdagingen kan de strategist wegen trachten vinden om het beste van beide (oplossings-)werelden te combineren in innovatieve oplossingen.
Strategy synthesis (strategische synthese) is een poging om een hybride oplossing te vinden voor de schijnbaar tegenstrijdige vereisten van 'wicked problems'. Een oplossing die elementen van beide perspectieven combineert.
Zo'n Synthese proces vereist een zeer goed begrip van beide 'uiteinden' van de paradox en over de mogelijke vóór en nadelige consequenties die daarbij een rol spelen.[2]


In hun  baanbrekende publicatie Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage (2010) hebben Bob de Wit en Ron Meyer de meest voorkomende strategische paradoxen gedefineerd.


1 Wikipedia: Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie, die lijkt in te gaan tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op een denkfout of een verkeerde redenering. Het is ook mogelijk dat de paradox een uitspraak is die verschillende semantische niveaus bevat.
[2] Het schema these-antithese-synthese (letterlijk stelling-tegenstelling-samenstelling) is een voorstelling van een bepaald type argumentatie, dat is opgesteld door de Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte. Een argumentatie volgens dit schema begint met twee ogenschijnlijk tegengestelde proposities, de these en antithese. De tegenstelling wordt opgeheven in een propositie, de synthese. Het schema wordt onterecht ook als samenvatting van de dialectische redeneertrant van G. W. F. Hegel en Karl Marx gebruikt.
In een ruimere betekenis kan het schema beschouwd worden als een van ontwikkeling. Synthese is dan de fase in de ontwikkeling waarin de tegenstellingen tussen de these-fase en de antithese-fase opgeheven worden.

10 strategic paradoxes
Strategic Thinking:           Logic versus Creativity
Strategy Formation:         Deliberateness versus Emergence
Strategic Change:             Revolution versus Evolution
Business Level Strategy:  Markets versus Resources
Corporate Level Strategy:Synergy versus Responsiveness
Network Level Strategy:  Competition versus Cooperation
Industry Context:            Choice versus Compliance
Organisational Context:   Control versus Chaos
International Context:     Globalization versus Localization
Organisational Purpose:  Profitability versus Responsibility

De Wit & Meyer hebben een
aantal strategische paradoxen beschreven. Het kleine boekje van op Ron Meyer's website beschrijft 10 van dit soort dilemma's.
Click op het plaatje om door te linken naar dat boekje.