EEN TAAL VOOR INNOVATIE

Op zoek naar een gezamenlijke taal om innovatie te bevorderen

Invloed van ICT en internet  op de structuur van  organisaties (geplot op McKinsey's 7S model) Invloed van ICT en internet op de structuur van organisaties (geplot op McKinsey's 7S model)

Gedurende de twintigste eeuw kregen (vooral grotere) organisaties vorm volgens het Uniformiteitsprincipe.
De Fransen droegen bij met het functionele denken, de Duitsers met het hiërarchische denken en de Amerikanen met het modelmatige denken.
Maar de structuren die organisaties en het organisatie-denken houvast gaven voldeden vanaf het begin van deze eeuw steeds minder. Ze waren te statisch en ze remden steeds meer de ontwikkeling en groei. Langzaam groeide het besef dat technologische  vernieuwing en innovatie de motor zijn geworden van de economische groei.

Na de introductie van internet groeide grote verweven-heid, ontstond sterkere onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties en hun respectieve systemen, en ontstond een steeds grotere veranderingsdynamiek. 

Het stimuleren van innovatie is voor overheden ondertussen een thema geworden van hoge prioriteit. Maar hoe? En hoe kunnen we talentvolle innovatieve ondernemers stimuleren?
Het zoeken naar een gezamenlijke begrippenkader om innovatie te bevorderen, leidde tot tal van, door overheden gesubsidieerde, projecten. 
De meeste pogingen kwamen niet verder dan de definitie van een competentiemodel, dat door anderen zou moeten worden opgepakt.  Een aantal ging zo ver dat ze, om de competenties te kunnen meten, zich begaven op het terrein van de psychometrie, door een op innovatie gerichte persoonlijkheidsvragenlijst te ontwikkelen (zoals hieronder, het Fincoda project). Maar zelden is er sprake van daadwerkelijke bemoeienis met en ondersteuning van de uiteindelijke belanghebbenden, de (vaak nog jonge, onervaren) ondernemers.

LDpe probeert al deze ontwikkelingen te volgen door niet alleen aan te sluiten op al deze modellen, maar vooral ook bij te dragen met een instrumentarium dat ondernemers helpt de eigen persoonlijkheidsontwikkeling te versnellen en dat hen ondersteunt bij het vormen van een gebalanceerd management team en bij het opzetten en ontwikkelen van de nieuwe onderneming.

Hieronder bespreken wij een drietal projecten die kwamen tot nieuwe competentiemodellen:


1. De Europese standaard EntreComp: een competentieraamwerk voor entrepreneurship
   Aan dit model en de door ons ontwikkelde instrumenten schenken wij uitgebreid
   aandacht onder de rubriek: Europees Raamwerk voor Ondernemers Competenties
   De verdere uitwerking door LDpe naar instrumenten voor de opzet van Scale-Up
   organisaties vind je onder hoofdstuk Innovatie&Verandering (zie de blauwe balk
   boven) en daar onder het submenu Scale-Up Rollen.


2. Het initiatief Your Creativity Mapped, zie hieronder.

3. Het Fincoda project, zie hieronder.

Your Creativity Mapped

De Stichting Valiz Foundation is een uitgeverij en cultureel platform, opgericht om op een brede en vindingrijke manier in te spelen op ontwikkelingen in hedendaagse kunst, architectuur, stadscultuur en design. Met de publicatie No School Manifesto wil zij het leren en het (verouderde) onderwijssysteem radicaal veranderen en kernwaardes en -begrippen verkennen om toekomstbestendige attitudes en perspectieven te ontwikkelen.
Het Competentiemodel 'Your Creativity Mapped' (YCM), dat in deze publicatie is weergegeven, is bedoeld voor jonge mensen die zicht willen krijgen op hun creatieve aanleg. Het concept werd in Nederland ontwikkeld in een samenwerking tussen ''learners' en ''leading learners' van de Hogeschool Windesheim, Artez, Cibap en SintLucas. 

LDpe heeft in haar LD-Toolbox de 14 competenties van YCM gekoppeld aan gemeten gedrags-voorkeuren en met de LDT simulatie module, waardoor de deelnemer zelf richting kan geven aan de persoonlijke ontwikkeling.
Hieronder een voorbeeld van de op die manier in kaart gebrachte YCM competenties en de groei daarvan met de simulatie-scenario's.

Het Fincoda project

Hoe belangrijk overheden en instituties Innovatie vinden kan bijvoorbeeld worden afgelezen uit initiatieven als het Europees gesponsorde FINCODA project:

Op zoek naar innovators
Een aantal Europese Universiteiten en Hogescholen hebben het probleem aangeduid dat het niet goed mogelijk is om vroegtijdig talentvolle potentiële innovators te identifieren:
'We urgently need new reliable and valid tools for innovation competencies assessment that could be used throughout the young innovators path from university to working life organizations. To improve the quality and efficiency of education and training and to enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training we need active university-enterprise cooperation and valid tools to measure intended learning outcomes. This is at the heart of the FINCODA-project.'

Het Fincoda project heeft een Competentie Model geleverd. LDpe heeft, in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, het Fincoda Model aan de  LD-Toolbox gekoppeld om daarmee ook studenten de mogelijkheid te bieden tot een versnelling in hun persoonlijke ontwikkeling. Hieronder zie je een voorbeeld van een van de mogelijke ontwikkelingsrapporten. Maar, ook al in het hier links getoonde competentiemodel kun je zien dat hier niet slechts gaat om individuele kwaliteiten als creativiteit en kritisch denken. Innovatie is vooral een proces van interactie tussen mensen.

De LDT kan de individuele deelnemer helpen bij het verbeteren van zijn/haar innovatie-vaardigheden. De simulatiemodule, bijvoorbeeld, zal richting kunnen geven bij het verder ontwikkelen van deze vaardigheden.

In het voorbeeld hieronder stelt het Quick-Wins scenario (simulatie 1) drie kleine veranderingen voor van het voorkeursgedrag: Minder Conventioneel denken, meer Abstract denken en meer Democratisch. Het effect, zoals je ziet, zal zijn een versterking van de competenties Verzamelen van Informatie, Flexibiliteit, Innoveren, Probleem Analyse, Oordeelsvorming en Werken in Teamverband.
Zeer waarschijnlijk zal ook de interactie met de andere teamgenoten de deelnemer helpen om dat te bereiken.

Alhoewel we individuele deelnemers kunnen helpen hun innovatie-vaardigheden te verbeteren, is innovatie is niet iets dat een persoon in zijn eentje kan bewerkstelligen.
Innovatie is iets dat kan ontstaan als mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. De aard van innovatie is dat het niet ontstaat vanuit een bewust top-down ontwerp, maar dat het bottom-up ontstaat en via 'trial and error'.

LDpe's bijdrage aan innovatie is dat we, met behulp van de LDT Advanced Team Design Module, innovatieve teams kunnen samenstellen. We doen dit bijvoorbeeld in het programma Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling.
Meer over dit programma en over Innovatie kun je lezen onder het thema 
Innovatie & Verandering op deze website.