ENTRECOMP

Het Europese Ondernemerschap competentie raamwerk

Het heeft lang geduurd, maar in 2018  publiceerde de Europese commissie een model dat gebruikt kan worden als standaard en gezamenlijke entrepreneurs 'ontwikkeltaal'

Het duurt natuurlijk wel enige tijd voordat alle betrokken partijen hiervan gebruik zullen maken.
'Not invented here' speelt zeker een rol, maar op termijn wordt EntreComp de de-facto standaard.


Ontwikkeling van ondernemend vermogen
Citaat Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen:
"Hoe vertaal je 'ondernemend handelen' in competenties en bijhorende leer- of ontwikkellijnen?
Welk competentieraamwerk kan hierbij helpen? De Europese Commissie en OESO creëerden het raamwerk 'EntreComp'. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is.
De ontwikkeling van het ondernemend vermogen van de Europese burgers en organisaties is één van de belangrijkste beleidsdoelen van de EU en de lidstaten. Ook het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie stelt dat ondernemerschap als competentie dient gestimuleerd te worden in alle geledingen van de maatschappij, onder meer in het onderwijs en bij jongeren."

EntreComp lijkt, zoals zoveel eerdere pogingen om tot een gezamenlijke taal te komen, vooral gericht te zijn op opleidingsinstituten en coaches, dan op het uiteindelijke nut dat deze taal kan hebben voor de jonge ondernemers.
Het is begrijpelijk als men, bij de ontwikkeling van een gezamenlijke taal, begint aan de ‘voorkant’, het definiëren van de begrippen en de grammatica. Maar het getuigt van een cognitieve bias - waardoor men belangrijke doelen over het hoofd ziet - als men niet verder komt richting het uiteindelijke doel: betere resultaten van het ondernemerschap bij de jonge innovators. Toch zien we dat dat vaak weer gebeurt.

EntreComp is een gedegen en robuust raamwerk en LDpe (i.c. Blauwvinger Innovatie Centrum) heeft geïnvesteerd in het koppelen van dit model als bouwstenen voor, met name de instrumenten t.b.v. Innovators en Startups en voor de opzet van Scale-Up organisaties.

LDpe begint haar analyse altijd aan 'de achterkant' (het uiteindelijke nut). Het gaat er uiteindelijk om, dat ondernemers groeien in het tempo dat nodig is om de eigen onderneming op te kunenn zetten, bemannen, doen functioneren en uit te bouwen. Daartoe moeten ze zelf versneld kunnen groeien en competenties opbouwen. Deze competenties zijn weer bouwstenen voor het vervullen van de noodzakelijke rollen in die onderneming.
In het bovenstaande schema zie je hoe versnelde groei van de individuele competenties mogelijk is met behulp van het simulatiemodel van de Leadership Development Toolbox.
Het Scale-Up Rollenmodel voor de opzet en groei van de onderneming kun je vinden onder het hoofdstuk Innovatie&Verandering (zie de blauwe balk boven) en de sub-rubriek Scale-Up rollen.