IMPLEMENTATIE VAN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING (LD)

Leiderschapsontwikkeling (LD) gaat, grofweg, over het bouwen aan de kwaliteit van leiderschap, door middel van het identificeren en ontwikkelen van talent, rimpelloze succesvolle opvolging en het opbouwen van (internationaal) ondernemerschap en executive ervaring.

LDpe's Leadership Devdelopment Toolbox (LDT) is een van de meest unieke en geavanceerde instrumenten die organisaties kan helpen een sterke focus tot stand te brengen op zowel individueel leiderschap als leiderschap op organisatie niveau.
De LDT heeft bewezen een perfect hulpmiddel te zijn voor het aanwakkeren en zich bewust maken van individuele leiders, dat hen motiveert en stimuleert bij hun reflectie over de effectiviteit van het eigen leidersgedrag en ze helpt bij het versnellen van de persoonlijkheidsgroei.
De gezamenlijke resultaten van de individuele assessments geven de organisatie een inzicht in de Fit-for-Role status, in team gedrag en in leiderscultuur, hetgeen de leiderschapsdialoog binnen de organisatie stimuleert.

Implementatie van het leider-schapsontwikkelingsproces

Een aantal succesvolle organisaties zijn er in geslaagd een coherente strategie te implementeren voor de ontwikkeling van een gezonde leiderschap met effect, zowel op het individuele leiderschap als op het organisatieniveau, maar ook veel organisaties hebben nog onvoldoende tastbare resultaten gezien van hun investeringen in leiderschapsontwikkeling (LD).

LD vereist een organisatie-brede invoering van een coherente set van richtlijnen, processen en instrumenten.

Alhoewel veel organisatie een aantal processen geïmplementeerd hebben kan men zich toch wel afvragen of daarmee ook de bovengenoemde doelen bereikt worden en of deze processen in voldoende mate helpen focussen op de kwaliteit van het leiderschap.En, bijvoorbeeld, of voldoende informatie beschikbaar is over de ‘leadership pipeline’ voor het soepel en succesvol laten verlopen van opvolging van executives en het samenstellen en doen ontstaan van succesvolle management teams.

Essentieel voor het verdiepen van inzichten en het op gang brengen van reflectie is het tot stand brengen van een verhelderende vocabulaire, een gestructureerde 'taal', gebaseerd op algemene moderne inzichten.

De LD-toolbox levert zulk een vocabulaire, meet de gedragsstijlen van deelnemers en brengt die in lijn met de constructen van die taal. De 'woorden' van de taal zijn ontworpen en gedefinieerd in lijn met de meest gangbare en geaccepteerde modellen en concepten in de domeinen van leiderschap en psychologie.

Organisaties moeten bewust investeren in een ‘eigen gezamenlijke leiderschaps-taal’.
Een taal die zorgt voor de juiste communicatie en die helpt de LD-processen op elkaar aan te sluiten en verbinden.

Inzicht in de eigen persoonlijkheid
Teneinde iets uit te vinden over de effectiviteit van het eigen gedrag moet een leider leren hoe anderen hem/haar percipiëren. Hoe goed ook de meting en de meetinstrumenten ook zijn, een assessment score kan niet meer zijn dan een startpunt.
Het begrijpen van de percepties bij anderen is verreweg belangrijker dan de exactheid van een assessment meting. Effectief leiderschap kan slechts bereikt worden doordat we leren begrijpen hoe anderen ons percipiëren.

Noodzakelijke randvoorwaarden voor implementatie LD
Noodzakelijke randvoorwaarde voor het realiseren van een goed functionerend LD-proces zijn:

  • Leiderschapsontwikkeling vereist ‘ownership’ in de top van de organisatie.  De top dient de verantwoordelijkheid te dragen en voelen voor de kwaliteit van het leiderschap binnen de gehele organisatie, de groei van hun potentiële opvolgers en de ontwikkeling van de ‘talent pool’.
  • Zij dienen zorg te dragen voor de inbedding van de LD-processen in het normale bedrijfsproces en voor een dynamische kijk op carrière ontwikkeling in het proces van organisatie ontwikkeling. Zij dienen de interne mobiliteit van getalenteerde leiders van harte te ondersteunen.
  • Om zeker te stellen dat zulke processen ook daadwerkelijk tot stand komen en worden geïntegreerd in het lopende bedrijfsproces moeten ze, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, een gekwalificeerd en gerespecteerde functionaris de LD-processen laten leiden.
  • De implementatie van een gezamenlijke leiderschapstaal door o.a. het gebruik van de zelfde hulpmiddelen, normen en criteria zal, d.m.v. een actief ‘ownership’ in de top, de organisatie in staat stellen om een genetwerkte multi-culturele organisatie te worden met een sterk leiderschap, gebaseerd op de potentiële kracht van de onderneming en haar ‘corporate values’. Binnen de organisatie zal er een gezamenlijke visie moeten bestaan over wat bedoeld wordt met ‘goed leiderschap’ en de leiderschapstaal zal op praktische wijze vorm en inhoud moeten krijgen, bijvoorbeeld in de definitie van rollen en stijlen. Er zal een voortdurende dialoog moeten bestaan over ‘goed leiderschap’, hetgeen leiders zou moeten inspireren tot rolmodel gedrag tot voorbeeld van anderen.

EFFECTIEF LEIDERSCHAP
LDpe help cliënt organisaties de effectiviteit van het leiderschap te ontwikkelen en verbeteren door processen te ontwikkelen en instrumenten (enablers) te bouwen.
Met Effectief Leiderschap bedoelen we:

  • De effectiviteit van het gedrag van de individuele leiders;
  • De effectiviteit en impact van Management Teams;
  • De effectiviteit van het leiderschapsontwikkelingsproces (LD-proces).

Persoonlijke gedragseffectiviteit
Zelfscores, zoals gemeten met een persoonlijkheidsvragenlijst zeggen, op zich, onvoldoende over iemands persoonlijke gedragseffectiviteit.
[1]
[1] Met persoonlijke gedragseffectiviteit bedoelen we de mate waarin het gedrag van een individu leidt tot het beoogde effect bij de respons van anderen.

Bewust Effectvolle Interactie Vaardigheden1]
De wijze waarop we interacteren met anderen en de wijze waarop anderen op onze interactie responderen zijn veel belangrijker dan hoe we zelf denken dat we ons gedragen.
Ons bewust zijn van de effecten van onze interacties is de basis voor het ontwikkelen van onze persoonlijke gedragseffectiviteit.

1] Tegenwoordig noemt men het vaak 
    'Conversational Intelligence'