VOORBEELD LDT360

We volgen delen van het LDT360 proces van
Bert Example, een divisiemanager in een grote internationale organisatie. Hij heeft de eerste drie fasen van het LDT-ondersteunde LD-proces inmiddels doorlopen (Meting, Bewustwording, Uitnodigen Observanten).
De persoonlijkheidsvragenlijst die hij heeft ingevuld was in dit geval de OPQ.
Zoals je kunt zien heeft Bert gekozen om zijn baas (Ian Boss) uit te nodigen om hem met de LDT360 te scoren, vier collega’s uit het management team (Steven Fast, Jeff Goodrich, Mildred Blackstone en Sally Palmer) en drie ondergeschikten (zijn assistente Nelly Kim en Sam Hunter en Trevor Bailey).


N.B.:
Het is niet noodzakelijk om alleen maar mensen uit je directe werkomgeving te vragen. Je zou ook mensen kunnen uitnodigen uit je privéomgeving (vrienden, familie) of andere relaties (klanten, vroegere collega’s. enz.). Wees je ervan bewust dat iedere observant je zal zien vanuit zijn eigen ervaring en context.

In de tabel links kun je zien hoe de verschillende observanten Bert hebben gescoord.
Je ziet nogal wat verscheiden-heid in scores, hetgeen beves-tigt dat mensen anderen percipiëren op een zeer individuele manier (er bestaat geen objectiviteit).
In de praktijk komen vaak nog meer en grotere verschillen voor dan in dit voorbeeld.

Ook al verschillen de scores van de observanten, je kunt uit de gemiddelde score toch wel trends destilleren.

In het geval van Bert Example werd de Overtuigend dimensie hoger gescoord door twee collega’s en al zijn onderge-schikten. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat Bert een meer intensieve arbeidsrelatie heeft met juist deze observanten.Het stellen van de juiste vragen gedurende het 1:1 review met de observant kan je helpen om verklaringen te vinden. De antwoorden van je observanten kunnen (eventueel verborgen) ook hints en tips inhouden over wanneer je gedrag effectief is of juist niet.
Vergeet niet om te vragen hoe de observant denkt over jouw kwaliteiten en valkuilen. De LDT360 rapporten zullen je helpen bij het identificeren welke vragen je jezelf zou moeten stellen (vanwege een trend in de antwoorden van de observanten).

En de rapporten helpen je om potentiële kwaliteiten en  mogelijke valkuilen te herkennen
Zorg ervoor die in je achterhoofd mee te dragen bij de gesprekken met observanten.
Het is overigens niet verstandig om alle vragen aan iedere observant te stellen. Sommige observanten kunnen verveeld of geïrriteerd raken als te veel in hun ogen onnodige vragen langs komen.
De LDT360 rapportage houdt een sheet per observant in met de verschillen tussen zijn/haar specifieke perceptie en jouw zelfbeeld op dit punt. Gebruik deze sheets ook bij de voorbereiding van de individuele gesprekken.

Hierboven zie je de scores van Ian Boss en Sam Hunter (de scores betreffende interactie met mensen) geplot op de zelfscores van Bert Example.
De meest relevante vragen die Bert aan Ian Bos zou moeten stellen zijn diens interpretaties van Leidinggevend, Bescheiden en Onafhankelijk handelend, dus geen van de bovengenoemde vragen.
Ian's andere kijk op Bert zou wel eens te maken kunnen hebben met hun hiërarchische relatie (Ian is Bert's superieur) en Ian's gevoel over hoe Bert zich door Ian laat managen.
De meest relevante vragen die Bert aan Sam zou moeten stellen zijn over de dimensies Overtuigend, Democratisch, Bescheiden en Onafhankelijk handelend. Ook dat zou verklaard kunnen worden met de hiërarchie (Sam is Berts ondergeschikte).

Denk er aan dat een observant je altijd ziet door zijn ogen en vanuit zijn eigen subjectieve perceptie van de contect. En het resultaat van jullie interactie zal daar dan ook sterk mee samenhangen.
De LDT360 reviews zijn waarschijnlijk jouw meest waardevolle informatie-bronnen, omdat ze je bewust maken van het feit dat de resultaten van een interactie anders kan zijn dan wat je had verwacht.
Dit is natuurlijk erg belangrijk voor je persoonlijke gedragseffectiviteit.