BLÁFINGER INNOVATIONS CENTRET

Staden Zwolle

Zwolle är en av de få centralorter i Nord-Östra Nederländerna.
Staden var grundad omkring år 800 av Frisiska köpmän och Karl den Stores armé.
Zwolle fick stadsrättigheter år 1230.
År 1294 blev Zwolle  medlem i Hansa-förbundet. Idag uppgår befolkningstalet till  130.000 invånare.
Zwolle uppfattas som inkörningsporten till Nordöstra Nederländerna

I hjärtat av det historiska centret i den innovativa Hansa-staden Zwolle hittar du 
Blåfinger Innovations Centret (BIC).

Blåfinger Innovations Centret bistår organisationer in Norra och Östra Nederländerna i sin ansträngning att innovera, genom att mobilisera den egna personalen.
BIC samarbetar med lokala utbildnings instituten, 

Blåfinger Anekdoten
Namnet Blåfinger uppstod p.g.a. medltida rivaliteten mellan Hansestäderna Zwolle och Kampen, när Zwolle hade sålt sina stads-klockor till Kampen. När de väl hade installerats tycktes de låta falskt.
Det var anledningen till att Kampen betalade i enbart småmynt. Zwolles stadsråd fick blåa fingrar av att räkna mynten. Idag betraktas Blåfinger som smeknamn för Zwolles invånare.

När vi använder ordet Innovation tänker vi oftast på de senaste utvecklingarna av taknologin, till exempel 3-D printing i en industriell omgivning. Denne typ av innovation genereras av den s.k. 'technology push'. Men innovation kan också utifrån samhälleliga behov, den s.k. 'demand pull'. Till exempel utvecklingen av ett Covid 19 vaccin.
Blåfinger Innovations Centrets fokus däremot avviker från bägge infallsvinklar: vi fokuserar på den mänskliga innovations förmågan i individer, teams och organisationer.

Avgörande för innovation är samspelet och idéutbytet mellan människor. Att träffa andra människorär inte enbart ett viktigt mänskligt behov, för innovation är det en omumbärlig faktor!
BIC Moose Klubben fyller i nätverkandet naturlig roll.
Klicka på älgbilden för att få veta mera om BIC Moose Klubben.

BIC kan, med ett unikt instrumentarium,  kartlägga och stödja förstärkningen av deltagarnas innovations-kraft, baserad på en enkel personlighets-mätning. Och därmed också sammanställa särskilda teams, de s.k. Natural Working Teams, som kan uppnå starka kreativa och innovativa resultat. Detta kan leda till att stark innovativ kultur uppstår i en organisation. 

Under 2021 öppnade BIC dess Sverige inspirerade nätverkställe BIC Moose Klubben.

Vem är den verkliga innovatören ?

Varje person har sannolikt en aning om sin egen innovativa kraft. Vissa människor visar sig vara ganksa bra på att spontant komma på nya idéer, medan andra ser sig själva som allt annat än kreativ. Men verklig innovation uppstår sällan i huvudet av en enda person ! 
Innovation uppkommer när människor möts, samtalar och växlar ut idéer.

Det är faktiskt sant att en viss person kan vara bättre än andra på att tänka 'outside-the-box'. Och att någon annan är utmärkt på att se 'the big picture', medan han som har den motsatta karaktären kan vara bäst i att se viktiga detaljer.
Man kan också träffa människor som är jätteduktiga på att komma upp med helt nya infallsvinklar och kreativa kombinationer, medan andra beter sig mera pragmatisk. 

Det intressanta är att innovation bara kan uppnås när idéerna av idealisten möter det logiska tänkandet av analisten och när fantasierna av drömmaren testas av den nyktre realisten.
Innovation uppkommer i en grupp process där de olika deltagarna seriöst lyssnar på varandras idéer och lär sig se kärnan i vad den andra personen menar och kan genomskåda möjligheterna, och givetvis också dess konskevenser.

Vår Kognitiva Bias förhindrar att vi ser nya lösningar

Kognitiv bias (Wikipedia) är ett psykologiskt mönster, som leder till att en människas subjektiva bild av omvärlden avviker från verkligheten.
Kognitiv bias bygger på att orsaken till händelser och andra observationer tolkas utifrån individens förutfattade verklighet. De utifrån sett irrationella tolkningarna med kognitiv bias kan för individen själv kännas som logiska.

Varje person är, betroende på den egna personligheten, biased när han söker efter lösningar för utmanande problem. Därför kan hen helt missa vissa möjliga lösningsalternativ och även vara helt 'blind' för dem.
Bara teams som kan komma till en djupgående dialog om för- och nackdelarna av skenbar motstridiga lösningsalternativ kan ha förmågan att komma till en syntes av idéer och hitta helt nya innovativa lösningar. 

Vad kan man göra för att stimulera innovation och utveckla en innovativ klimat i organisationen?

Man kan inte forcera innovation 'top-down'. Om innovation kommer till blir det 'bottom-up' i en dialog under 'vanliga människor'. Innovation är en produkt av mänsklig interaktion i en 'trial-and-error' process, sällan är den ett resultat av en 'top-down' planerad 'human design process'.
Men, det är absolut möjligt att utveckla innovationskraft hos individuella personer, teams och organisationer. Och att åstadkomma ett innovativt företagsklimat.

För att sätta ihop ett kreativt team behövs det en djupare insikt i de individuella deltagarnas personligheten i gruppen. Komplementariteten i roller och diversiteten i tankestilar av gruppmedlemnarna är nyckeln till succén.
Blåfinger Innovations Centret använder därför en Advanced Team Design Toolset.

Varför är det så svårt att få igång innovation ?

Organisationer som önskar (eller realistiskt sett måste) innovera har ofta svårigheter
att lämna sina uttjänade business modeller när marknaden plötsligt (?) visar sig ha förändrats. Men även om de erkänner förändringsbehovet, brukar de ha svårt för att ta itu med förnyelsen. Hur som helst hör top-down innovation knappast till möjligheterna, eftersom innovation normalt sett är en bottom-up process av försök och misslyckanden. Pinsamt förstås, speciellt när behovet tränger.

En dold kraft

Men organisationer har emellertid en gömd styrka till sitt förfogande: de egna medarbetarnas fantasi och kreativitet! Anställda, speciellt de som inte innehar något chefsjobb. Professionals, som normalt sett opererar självständigt och som lojalt gör ett gott arbete, och som representerar organisationens kunskap och sakkunniga kvalitet. Om organisation skulle be dem att göra ett bidrag i innovationsaktiviteter genom att delta i en speciell 'think-tank', skulle de inte bara visa sig villiga, men de skulle känna sig extra värderade och motiverade.

LDpe, initiativtagaren till Blåfinger Innovations Centret, har utvecklat ett speciellt upplägg: programmet Växla upp till Innovation, som möjliggörs med hjälp av ett unikt instrumentarium, the Advanced Team Design Tool (ATD).
ATD hjälper oss att sätta ihop kreativa teams, baserad på de individuella deltagarnas unika personlighet. Detta upplägg används också i Blåfinger Innovations Center.

Kris eller Utmaning

Som du antagligen har hört tidigare, består det Kinesiska konceptet för 'Kris' två olika karaktärer. En för 'Hot' och en för 'Chans/Möjlighet'.
Kineserna antar alltså att det finns ett samband mellan dessa skenbar motstridiga begreppen. Och att en kris inte enbart innebär ett hot, men att den också erbjuder nya möjligjheter.

Enligt Ties Dams, vetenskapare på Institut Klingendael och författare till boken 'Nya Kejsaren' om Xi Jinping, erbjuder Coronaviruset en exceptionell möjlighet för Xi: 'Om tio år kommer vi att inse att Kinas geopolitiska uppkomst inte har fördröjts av Coronakrisen. Tvärtom, på längre sikt har Kinas frammarsch bara accelererats. Och speciellt därför att Trumps mismanagement av krisen kommer att ha bidragit till erosionen av USA's mondiala reputation.'

En kris i en organisation kan redan uppstå under företagets succérika högtidsdagar. En fas i vilken styrelsen ignorerar att uppmärksamma den yttre världen. Den kritiska 'tipping point' har inte uppmärksammats heller. Gradvis minskar resultaten, men ingripande betraktas inte som nödvändig, trots några oroliga känslor.

Ledarna fortsätter att fokusera på (den tidigare succérika)  business modellen, tills det för var och en blir uppenbart att organisationen står inför en kris.
Och att de inte vet hur man skall handskas med den.

Den psykologiska grunden till detta fenomen beskrivs ganska väl i
Peter Robertson's publikation 'Always change a winning team'*]:
I alla levande mekanismer och organismer, speciellt också i människan, är S-kurvan ett ledande mönster: födseln, tillväxt och utveckling, dekadens och nergång.

*] Peter P. Robertson, 2005, Always Change a Winning Team, Why reinvention and change are prerequisites for Business Success.

I Holland brukar vi säga: 'när nöden är högst är räddningen nära'. Detta är uppenbarligen inte alltid sanningen, men många gånger händer något mycket intressant: vi ser, under en kris, en uppblommande kreativitet, speciellt under 'normala' människor. Men mycket mindre hos chefer och makthavare, som fixerar sig allt för mycket på sina ekonomiska modeller och status quo. Ekonomiska modeller brukar f.ö. inte ta hänsyn till det som inte har programmerats in i dem. 

Den kreativa syntesen

Problemen vi antyder här är oftast svårlösta inom den befintliga kontexten. Vi 'brukar kalla dem för 'wicked problems'. Och den möjliga lösningsriktningen kan erfaras som ett val mellan skenbar motstridiga alternativ med stora konsekvenser.

Entreprenörskap och ledarskap innehåller inte enbart att driva organisationen baserad på en KPI-modell (Key Performance Indicators), utan det innebär också att lösa 'wicked problems'.
Svårigheten är att det inte är lätt att hitta lämpliga lösningar. Förutom att man måste ha förmågan att tanka 'outside the box' för att tackla 'wicked problems', man måste ha djup förståelse för för- och nackdelarna av de olika lösningsalternativen. Men där händer det att vår egen hjärna inte räcker till.
Vår egen personlighet orsakar att vi visserligen kan se konsekvenserna av ett lösningsalternativ men att vi inte ser det andra, motsatta alternativet på samma sätt. Vår personlighet skapar en bias, som innebär att vi inte ser vissa lösningar.
Om vi vill ha insyn i alla lösningsalternativen med sina för- och nackdelar behöver vi ett team med en diversitet av personligheter.
Med olika kompletterande rollpreferenser och framförallt olika tankestilar.
I programmet Växla Upp för Innovation bjuder LDpe möjligheten att sammanställa sådana teams med komplementerande roller och tankestilar, baserad på de olika individuella personlighetsdrag hos deltagarna.
I detta program får cheferna en annan typ av ansvar än deltagarna utan chefsjobb och kan även icke anställda vara med i processen.

Example  of a wicked problem: the decline of shopping areas in cities 
An irreversible trend where small and medium sized boutique-like stores gradually 
disappeared, being replaced by uniform chain stores has got an even more destructive successor-trend: the enormous growth of internet-shopping.
City shopping areas are now full of empty stores and vacant buildings. Sometimes a building fills temporary with a pop-up store.

Bad for the shoppers?
Not for all of them. Cheap execution sales can be popular! But it certainly decreases the city shopping pleasure for many of us.
But also not for real estate owners who always seem to be able to maintain high rental prices. High enough for making it very difficult to survive for shop keepers.
Real estate owners do not seem to care when shopkeepers go bankrupt and estate agents do not mind a higher frequency of brokerage transactions.
But what does it mean for the attractiveness of the inner city? And, what can be done about it? And who feels responsible for it?

Blåfinger Innovations Centret, som bildades den 30e april 2020, arbetar med att analysera 'wicked problems' och med att hitta kreativa lösningar. Detta görs med hjälp av noggrant sammanställda arbetsgrupper. Sammansättningen av dessa grupper är baserad på den rätta kombinationen av personliga tankestilar och teamroll preferenser, som kartläggs med hjälp av personlighets-assessment.
Vi samarbetar med utbildningsinstitut, konsulter och coachar. Och vi opererar genom att kombinera arbete med lärande och innoverande och samtidigt utveckla människor och organisationer.
Innovation uppstår genom interaktion mellan människor. Förnyande tankar och pionjärande entreprenörskap uppstår efter upptäckandet av möjligheter som man inte hade sett tidigare.

Refererande till ovanstående exempel om den dramatiska nergången av affärscenter i städerna, som vi också erfar i Zwolle: korrigerande marknadsmekanismen fungerar inte längre, då mäktiga dominanta krafter (fastighetsägare och fastighetsmäklare) strävar efter status quo i stället för att rätta till situationen, bl.a. med prismekanismer. De fortsätter med sina egna business modeller i stället, utan att se de stora strukturella förändringarna, som t.ex. internetförsäljningen orsakar.
Det räcker alltså inte med att bara fortsätta på samma sätt. Analysen av problemet måste börja på en högre kontextnivå.
Man måste börja med att fråga sig vad som gör en innerstad attraktiv och man måste börja tänka annorlunda.

Att tänka annorlunda
Staden är en tráffpunkt för människor, inte bara nöjes-shopping, men också networking med andra, såväl privat som professionellt, och för verksamhetsutveckling. Tyvärr har en del av denna verksamhetsutveckling under de senare decennier förlagts utanför stadscentret.
Men sättet på vilket ny verksamhet uppstår har under de senaste åren förändrats. idag är det startups och scale-ups. Oftast anordnas s
ådant i Incubation Centers, också utanför stadscentret? Varför?
Epicenter konceptet, som startade i Stockholm (se t.h.) är mycket succérikt. Epicenter ligger mitt i stadscentret.
Det gäller alltså att hitta nya sätt att göra innerstäderna livliga. Fastighetsägarna och mäklarna, som vill bibehålla status quo, kommer inte att komma med lösningar. Nya initiativ måste komma från nya spelare som inte är intresserade av status quo!

Blåfinger Innovation Center planerar att, under vissa förutsättningar, skapa ett Imagination and Incubation Center mitt i Zwolle.
Om du vill veta mera om detta projekt kan du klicka på bilden nedanför.


Entrepreneurship and innovation
There is an important trend on how enterprises arise today: startups and scale-ups.
Entrepreneurship may already emerge during the student days of the individual(s).
This is why Universities started to facilitate Incubation Centers en High Tech Campuses, often in the suburbs of the city.
Question: why not in the city center?

The Epicenter concept

Epicenter is located in the heart of Stockholm, Oslo, Helsinki, and in Amsterdam.
Members of the Epicenter community, who are entrepreneurs, fast growing digital companies and creative corporate initiatives, meet to collaborate, learn and grow their businesses.
The concept and development of Epicenter rises from the founding team’s extensive knowledge in bringing up companies that are digitally innovative, and increasingly impactful.
In order to achieve your growth and to make innovation happen faster, you need the right partners, tools and methods. This is where we come in. Epicenter was founded in 2015 by entrepreneurs, for entrepreneurs.
MISSION
Or, the reason why we get out of bed every morning (except coffee)
Epicenter acts both as a commercial engine and as a role model in its chosen markets.
Our mission is to establish Epicenter Digital House of Innovation in the key digital hotspots of the world.