DESIGN PRINCIPER

Behov av att abstrahera

För att kunna analysera och uttrycka sina ambitioner med att utveckla sig som ledare och professional, behövs ett ‘språk’. Orden i detta språk måste möjliggöra att en person:

  • Kan reflektera mera djupgående på (effektiviteten av) ens beteende,
  • Kan tänka mera detaljerad om styrkan och svagheterna i sin personlighet och om typen av roller som man skall kunna spela,
  • Att konkretisera sina utvecklingsplaner,
  • Och att kommunicera därom med människor omkring sig.

LDT'n tillhandahåller ett 'språk' med passande koncepter och modeller som är lätta att lära sig, med tydliga sammanhängande definitioner, baserade på vetenskapligt underbyggda mätresultat.

Att 'greppa' ett tema med hjälp av modeller är bra, men det finns också en nackdel. Koncepter och modeller (paradigmen*) är starka förenklingar av ‘verkligheten’ utifrån ett visst perspektiv.

Och det finns för och nackdelar med varje typ av förenkling. Vi måste vara medveten om att man, om man håller sig precis till modellen, kan förbise och missa detaljer som inte har fått plats i modellen. Detaljer som i vissa situationer kan visa sig vara nog så viktiga.

*) In science philosophy, a paradigm refers to a complex of models and theories that, inside a given scientific discipline, forms the frame of mind from which reality is described and analysed. Longer existing paradigms tend to become unaware and education makes a paradigm ‘the natural perceived truth’. During a certain period of time, it will be possible to adjust the underlying models and theories. But more often, in time, the belief in the paradigm becomes so strong that anomalies tend to be overlooked and new theories even denied. Until the evidence that the paradigm is invalid becomes so overwhelming that it causes a revolution in people’s perceptions (paradigm shift). Think of the Copernican revolution (the fall of Heliocentrism) and think of, quite actual, disruptive innovation.

Utvecklingskriterier

Inför utvecklandet av LDT'n tyckte LDpe att det var viktigt:

  • att en formell mätning av en deltagares personlighet används;
  • en sådan mätningsmetod måste internationellt vara erkänd som en ‘bra’ metod;
  • att mätresultatet av en sådan assessment skall vara startpunkten för deltagarens reflektion;
  • att  LDT-vokabulären relaterar till välkända ledarkoncepter;
  • att konstrukterna (vokabulärens definitioner) på ett entydigt sätt relaterar till både det uppmätta assessment resultatet och till de valda koncepterna och detaljdefinitionerna.

Av betydelse för fördjupning av deltagarens insikt, och för igångsättandet av deltagarens reflektion är en förklarande och belysande vokabulär, ett ‘strukturerat språk’.
LDT’s vokabulär, utvecklingsspråkets ord, är skapad, strukturerad och definierad alltefter världens mest accepterade koncepter ï domänerna ledarskap och psykologi.**)
LDT vokabulären hjälper deltagaren att både ha en överblick över vilken typ av ledare han/hon vill vara/bli och att identifiera vägen hur han/hon kan komma dit genom medvetna utvecklingssteg.

LDT rapporterna hjälper deltagaren att bryta ner det överbyggande konceptet i underkoncepter och komponenter som kan adresseras som utvecklingsobjekt.

LDT’n uppmuntrar deltagaren till att utveckla sig genom att skaffa insikter i möjligheterna och konsekvenserna av beteendeanpassning. Detta har åstadkommits genom sättet varpå materialet har strukturerats. Genom outside-in metoden (från ledarskaps-domänen fram till beteende-preferenserna). Genom att på ett konsekvent sätt skapa ledarstil- och professionella roll koncepterna till vilka deltagaren på ett enkelt sätt kan referera genom den rätta informationen och genom att tillhandahålla insikten i sambanden.

Toolboxens koncepter har utförligt testats och tillämpats hos hundratals ledare och ledande professionals.


**) Vi har, så mycket som möjligt, relaterat LDT'n till de ledande teorierna. Se nedan:

Ledarutvecklingstoolboxen har byggts på världens ledande teorier