LDT BASERADE PROCESSER

Leadership Development Toolboxen (LDT) är en unik verktygslåda, som tillhandahåller deltagarna systematiskt stöd för själv-reflektion och självutveckling inom en koherent begreppsram. Den har använts av mer än 3.000 ledare och ledande professionals i 25 länder. LDT:n har bevisat sig i:
·         Att accelerera självutvecklingen;
·         Att utveckla ledarkvalitet;
·         Att förbättra effektiviteten av den professionella organisationen;
·         Att skapa det rätta klimatet för innovation och tillväxt.


LDT:n möjliggör ett antal läroprocesser för individuella ledare och ledande professionals, för teams och för organisationen.

LDT stimulerar den individuella deltagaren
med att tillhandahålla en detaljerad översikt av den personliga styrkan, genom att vägleda deltagaren till en förbättrad beteende effektivitet, och genom att hjälpa honom med att bygga ut sina stil- och rollportföljerna.
Det kan ske i följande processerna:

- Personlig Ledarskap
- Karriär Coachning: 
- Kompetenser & Stilar
- Professionella Roller
- Innovation & Förändring
- LDT360

LDT-baserade processer

LDT-baserade processer

Personlighets assessment
Genom att fylla i ett personlighetsfrågeformulär gör deltagaren en inventering av sina beteende preferenser. Resultatet av denna assessment, personlighetsprofilen, kommer att fungera som indata för LDT:n. Det kommer att, under processens gång, översättas till ett antal olika rapporter.
 
Step-Up programmet Personlig Ledarskap
Deltagaren kommer att:

 • Lära sig om sina personliga Kvalitetskvadranter och att förbättra sin personliga beteende effektivitet; 
 • Att identifiera sitt personliga mönster av motivationsflammor och att upptäcka hur man kan sköta och underblåsa flammorna;
 • Träna upp CEO hjärnan och se hur man kan använda hjärnans plasticitet för sin utveckling;
 • Använda de förslagna simulerings scenarier för att sätta kurs för sin process av själv-utveckling.

Kompetenser och Stilar
LDT:n kalkylerar och presenterar deltagarens kompetensprofil som visar hans förmåga att adekvat utföra uppgifter och hur dessa kompetenser kan utläsas av kombinationer av beteendepreferenser.
Stressorprofilen informerar om deltagarens stressfaktorer och bjuder in till att reflektera att handskas med spänning. Och Ledarskap- och Arbetarstilrapporterna visar hur hans stilportfölj förhåller sig till kompetensprofilen.

Professionella roller
Professionella Roller Rapporten handlar om deltagarens Roll portfölj för Kundutvecklingsroller, Kommersiella Roller och Program Management Roller. Och Kompetensprofilen för Förändrings Management visar deltagarens styrka för Intervention Management. Till slut bjuder vi på en kompetensprofil för den självständiga professionella entreprenören.

Innovation & Förändring
Innovation är resultat av social interaktion, utväxling av explicit information, action learning, internalisering och 'leverage'. Varje person i utvecklingsprocessen bidrar på sitt eget unika sätt i processen, därför att olika personligheter spelar olika roller och har olika bias på grund av sina personlighetsdrag.
Innovations relaterade rapporterna gör deltagaren medveten om sina dominanta teamroller och sina egna bias i sitt sätt att tänka, reflektera, kommunicera och sina kompetenser och preferenser för innovationsaktiviteterna.
 
LDT360 modulen
Med LDT360 modulen kommer deltagaren att bjuda in sina observatören, personen i sin egen omgivning, att fylla i en frågelista om hur de själva uppfattar deltagarens beteendepreferenser.
Därefter kommer LDpe att leverera utförlig information om observatörernas värderingar, vilket kommer att hjälpa deltagaren att förberade sig på 1:1 återkopplingssamtalen med de individuella observatörerna.

Toolbased Team Assessment och Team Design
LDpe har utvecklat en instrumentaliserad metodologi med vilken vi, steg för steg,  kan göra en kartläggning av individernas och teamets kvaliteter, och där vi ger insikt i komplettheten och komplementariteten i teamet och kan analysera teamets interaktion, och ser styrkor och svagheter i teamets strategiska resonemang och innovativa tankesätt.
Med dessa insikter kan teamet få ambitionen att förbättra sitt fungerande och viljan att realisera vidare tillväxt och kraft.
Men, innan sådana steg kan vidtas behövs en analys av möjliga hinder, begränsningar och risker. Dessutom är det mycket viktigt att varje deltagare har vilja och beredskap att fortsätta med sådana utvecklingssteg.

LDpe ’s Team Effectiveness Program
Detta program innehåller en serie endagsworkshops för teams.
Varje workshop följer ett väl uttänkt format och stödjer sig på en unik serie av hjälpmedel och verktyg. På ett systematiskt sätt kommer teamet, stegvist, att förstärka sitt eget funktionerande, förbättra det inbördes interagerandet och lär de sig att effektivt leverera ett gruppresultat. Därefter kommer gruppen att fokusera på dess stora utmaningar och bepröva möjliga innovativa förbättrings- och utvecklings-alternativ.

 
IM360 frågeformulär
Alla deltagare fyller i IM360 frågelistan som kommer att användas i TE I workshopen; TE II är en slags naturlig nästa steg efter TE I; TE III är fakultativ och den kan behövas när teamet har att göra med svåra strategiska frågeställningar och TE IV är själva startpunkten för programmet 'Gearing Up Innovation'.

TE I  Perceptioner gentemot Intentioner
Workshopen fokuserar på 'internal effectiveness', de individuella lagmedlemmar kommer att parvis diskutera deras inbördes relation och skillnaderna mellan perceptioner och intentioner.
 
TE II  Ledarskap i Samarbete
Workshopen fokusar på  'intermediary och external effectiveness', interaktionen med medarbetarna och den externa världen samt på teamets 'readiness' att leverera.
 
TE III  Lösa Komplexa Problem
I workshop TE III, som kallas för 'Att lösa Komplexa Problem' kommer teamet, eller den utökade gruppen inklusive sakkunniga kollegor, att analysera sina strategiska utmaningar och försöka ta itu med dem. 
 
TE IV  Initiera Innovation och Förändring
In fjärde workshopen, som kallas för 'Initiera Innovation och Förändring' kommer teamet att mobilisera krafterna för de innovativa utvecklingarna, som behövs för att spela in på förändringarna i marknaden och för att positionera organisationen för framtiden.
Denna workshop är startpunkten för processen Gearing Up Innovation ('Växla upp för Innovation'), som beskrivs under rubriken Innovation och Förändring.

Programmet Gearing Up Innovation (Växla Upp för Innovation)
Programmet 'Gearing Up Innovation' (Växla Upp för Innovation) är ett program för organisationer som vill mobilisera innovationskraften och kreativiteten hos sin personal för det nästa innovativa steget och för att åstadkomma förnyelse.
Programmet kommer att skapa det rätta stimulerande klimatet för outside-the-box tänkande, idégenerering och uppfinna nya möjligheter till produkter/tjänster.
Det kommer att ha sin inverkan på organisationen, hjälper organisationen att anpassa sig och att spela en roll under förändrade marknadsomständigheter. Och det kommer att använda sig av nya teknologier och hjälpmedel. 
Förutom de angivna program målsättningarna kommer det att ha sin påverkan på alla deltagare:

 • mera effektivt beteende
 • bättre teamarbete
 • förbättrad sammanhållning och större transparens
 • utveckla individuella talanger
 • accelererad lärande

Fit-for-Roles och Quick-Wins program
Med hjälp av LDT:n kan vi:

 • Framställa en översikt över roll lämpligheten (Fitness-for-Role) av organisationens ledare och ledande professionals
 • Skaffa nödvändig information om ‘best-fits’ och möjligheterna att snabbt förbättra ‘fit-for-role’ statusen
 • Hjälpa individuella ledare/professionals med att realisera ‘quick wins’ i kritiska kompetenser för roll utförandet

Selektering av de bäst passande kandidaterna
Plottning Roller och Selektering av Kandidater
LDT:n kan också användas för att selektera kandidater för ett visst jobb.
Baserad på Fit-for-Role inventeringen kan LDpe göra en rankning av kandidater för rollen.
De 12 konceptuella professionella rollerna som LDpe har definierat används som komponenter vid rollbeskrivningen. Man specificerar jobbet med dessa komponenter och tillfoga en vägningsfaktor.
Därefter kan LDpe producera en rankning av kandidaterna som passar bäst för jobbet.