LD-TOOLBOXENS VALIDITET

LDpe har under utvecklingen av toolboxen och toolbox-vokabulären, alltid haft höga ambitioner om dess validitet. Inte bara genom granskning och selektering av mätinstrumenten OPQ, Dimensions, Shapes Executive och Papi-3, för den formella mätningen av beteendepreferenser, men också i att skapa en god 'face validity'1] för hela toolboxen och dess detaljer.

LDpe har i definierandet av det 'strukturerade språket' haft stor uppmärksamhet för koncepternas och modellernas validitet. I toolboxens detaljutveckling har fasta samband skapats och hållits transparant, mellan språkets konstrukter och de formella mätvärdena.

Genom vårt outside-in tillvägagångssätt (från ledarmodellerna fram till beteende-preferenserna) och genom att basera de detaljerade definitionerna av stilar och roller på de inkluderade komponenterna (kompetenser och beteendepreferenser), har vi ändå lyckats att behålla 'språkets ord' inom ledarskapsdomänen medan dessa begrepp alltid har en tydligt och verifierbar 'bro' till psykologi-domänen.

Toolboxens ledarmodeller baserar sig på de internationellt mest accepterade teorierna (Blake & Mouton, Reddin och Hersey & Blanchard), som uppfattas världen över som generaliserbara och överförbara modeller. Men, trots att dessa teorier är allmänt accepterade och används flitigt, var vi medvetna om att vetenskapsmän alltid har kritiserat dem. 2]

Vokabulären och LD-processerna ses av LDpe bara som hjälpmedel ('enablers') för reflektering och interaktion. Koncepterna och modellerna fungerar som 'ord' i språket, begrepp som hjälper deltagaren att djupare reflektera och specificera sina tankar. Men när han/hon har lärt sig se fler detaljer och nyanser bör nog modellen's enkelhet 'dunsta bort' för att låta honom/henne se nyanserna som inte inkluderas i modellen.
Och observera, hur vetenskaplig teorierna är underbyggda, teorier löser inte allt, och man lär sig först 'på riktigt' i praktiken när det händer i den dagliga arbetssituationen. Modeller är, som sagt, starka förenklingar av 'verkligheten' och de täcker inte alla infallsvinklar från vilka man kan se på en sak.


1] Face-validity: does it feel reasonable and comprehensible and is the design reliable?
2] Till exempel, Situational Leadership modellen av Blanchard and Hersey, antagligen den mest frekvents använda modellen, har
    ofta kritiserats om des ambiguitet.