LDPE'S TEAM EFFECTIVENESS PROGRAM

Team Effectiveness Program Team Effectiveness Program

Om Team Effectiveness Programmet

Team Effectiveness processen har utvecklats av LDpe i samarbete med Capgemini University och den har sedan dess tillämpats mer än 30 gånger.
Pilot processen ägde rum år 2005 i Shanghai med Capgemini Kina’s lednings team.
Sedan dess har TE-processen framförallt tillämpats i Norden, Benelux, och ett antal andra Europeiska länder med internationella, inter-organisationella och lokala management- och projektteams.

Förutsättningar
En viktig förutsättning för ett team, att kunna delta i LDpe's Team Effectiveness Program, är att alla lagmedlemmar har viljan och beredskapen att:
 - bygga förtroende för varandra;
 - fullständigt vara öppen och beredd att ingå en kritisk inbördes dialog;
 - stå bakom processen och dess konsekvenser och resultat;
 - se fram emot glädjen att verkligen lära känna varandra och den sköna känslan att verkligen
   samarbeta som ett riktigt bra team.


Workshops
Konstruktionen av LDpe's Team Effectiveness Programmet baserar sig på och använder de mest avancerade insikter och expert teorierna. Programmet innehåller en serie endagsworkshops för teams. Varje workshop följer ett väl uttänkt format och stödjer sig på en unik serie av hjälpmedel och verktyg.
På ett systematiskt sätt kommer teamet, stegvist, att förstärka sitt eget funktionerande, förbättra det inbördes interagerandet och lär de sig att effektivt leverera ett gruppresultat.
Därefter kommer gruppen att fokusera på dess stora utmaningar och bepröva möjliga innovativa förbättrings- och utvecklingsalternativ.

TE I och TE II (Perceptioner versus Intentioner och Ledarskap i Samarbete) fokuserar på att
skapa förtroende och främja en öppen dialog mellan gruppens medlemmar, att riktigt lära känna varandra, att känna igen varandras kvaliteter och att bli ett effektivt lag.
TE II (Ledarskap i Samarbete) kommer dessutom att börja definiera teamets uppgifter och dess riktningsgivande och att testa gruppens förmåga att leverera som team.
I TE III (Lösa Komplexa Problem) kommer gruppen att reflektera över och beskriva dess strategiska utmaningar, och kommer subteams att formas för skapandet av förnyande och innovativa lösningsalternativ.

Team Effectiveness I och II

De första två Team Effectiveness workshops följer de tre team effectiveness dimensioner såsom definierad genom undersökningarna vid Maastricht University:
internal effectiveness, intermediary effectiveness, external effectiveness.

I förväg kommer vi att mäta de individuella teammedlemmarnas perceptioner om det inbördes interaktionsmönstret.
Denna mätning, baserad på Timothy Leary’s Interpersonal Circumplex model,[1] utgör en bra startpunkt för teamets internal effectiveness i den första workshopen:
Perceptioner versus Intentioner.

[1] The interpersonal circle or interpersonal circumplex is a model for conceptualizing, organizing, and assessing interpersonal behaviour, traits, and motives (Wiggins, 2003). Originally it was coined Leary Circumplex or Leary Circle after Timothy Leary.
Med LDpe's IM360 modellen, som baserar sig på denna 
circumplex kommer vi att tillhandahålla ett sätt för deltagarna att skilja mellan innehåll och interaktionen,  för att kunna analysera dess inbördes kommunikation

IM360 interaktionsmodellen

- Vårt (ofta omedvetet) beteende är 
  orsaken och resultatet av andras 
  (ofta omedvetna) beteenden
- Vi tror att vi kommunicerar över innehållet
  men den (omedveten) ålagda relationen är
  minst lika viktig för en effektiv kommuni-
  kation
- 360º Interaktionsmodellen kan hjälpa oss
  att separera på innehållet och relationen
  och att analysera effekterna av vårt 
  kommunikativa beteende
- Modellen kan hjälpa oss att upptäcka de
  olika perceptionerna om sättet på vilket vi
  kommunicerar och påverkar varandra
- Vår hypotes därvid är att det kan skapa
  mer tydlighet om hur vår perception
  uppstår och hur vi omedvetet påverkar
  varandra och att detta kan leda till en
  högre effektivitet i lagsamarbetet

Perceptioner versus Intentioner  fokuserar på intern effektivitet, gruppmedlemmarnas inter-relationer och i denna workshop diskuterar individuella deltagarna de inbördes skillnaderna mellan dess perceptioner och intentioner.

De andra workshopen fokuserar på intermediary och external effectiveness, interaktionen med underordnade och externt, och teamets förmåga att leverera ett team resultat:
Ledarskap i Samarbete.

Den första delleveransen i ett för sin organisation relevant utvecklingsprojekt.
Efter workshopen fortsätter projektet tills projektmålen är uppnådda: workshopen transformerar till ett projekt. som sedan också
kan vidare bemannas och utbredas med andra projektdeltagare  (t.ex. sakkunniga kollegor).

DETERMINANTS OF
MANAGEMENT TEAM EFFECTIVENESS

Research in science and practice

Based on intensive observation and interviews with managers and management teams, research at Maastricht University (Raes, Glunk, Heijltjes, & Roe, 2007) has identified the interaction between MT and lower–level managers as crucial for organizational effectiveness.
Thus, a management team’s overall effectiveness depends on three factors: 


 • internal effectiveness: the quality of

    interactions between team members,
    which is the basis for good interpersonal
    relationships and high-quality decisions

 • intermediary effectiveness: the way of 
    interacting with lower-level managers, 
    which leads to acceptance of the MT’s
    views and decisions

 • external effectiveness: the degree to
    which the MT creates conditions that
    enable the organisation to carry out its 
    decisions.

Interaktionsmodellen som används i programmet Perceptioner versus Intentioner

I Ledarskap i Samarbete definierar teamet  sitt 'delivery project', d.v.s. ett projekt där laget 'levererar' som team.


Som projekt väljs oftast något förändrings-behov inom organisationen, en strategisk plan som behöver utföras eller årsplan eller business som behöver definieras.

Team Effectiveness III

Belbin teamroll modellen kombinerad med Strategiska Beteende Analys Metoden Belbin teamroll modellen kombinerad med Strategiska Beteende Analys Metoden

I workshop 3, som kallas för 'Att lösa Komplexa Problem' kommer teamet, eller den utökade gruppen inklusive sakkunniga kollegor, att analysera sina strategiska utmaningar och försöka ta itu med dem. 
Strategiska frågor baserar sig oftast på 'wicked problems', strategiska paradigmen, med extremer, som kan tyckas motsatta, lösningsalternativ, t.ex. 
 - centralisering gentemot decentralisering, 
 - marknadsdriven gentemot resursdriven utveckling, osv.
Och eftersom varje individ är biased (fördomsfull) i att hitta lösningar för denna typ av problem, behöver teamet inse att det finns behov av att låta 'kompletta och balanserade arbetsgrupper' utarbeta lösningar. Lösningar som kombinerar 'det bästa av två världar'.

Sådana arbetsgrupper kan sammanställas med hjälp av LDpe's Advanced Team Design Tool (ADT).
Instrumentet baserar sig på den strategiska paradox teorin (se Strategi Synteser) och Belbin's teamroll teori (se Lagets sammanställning).

Teamet kommer att definiera en genomtänkt plan för  förändrings-programmet och att definiera utvecklingens målsättningar och aktiviteter och med enkla 'low-tech - high-touch' tekniker utarbeta en gedigen utvecklingsplan.
En förutsättning för deltagande i workshopen är att alla har fyllt i en personlighetsfrågeformulär, antingen som ett steg i den personliga utvecklingen (se Karriärcoachning med LDT'n) eller också speciellt för deltagandet i denna workshop.

Team Effectiveness IV

In fjärde workshopen, som kallas för 'Initiera Innovation och Förändring' kommer teamet att mobilisera krafterna för de innovativa utvecklingarna, som behövs för att spela in på förändringarna i marknaden och för att positionera organisationen för framtiden.
Denna workshop är startpunkten för processen 'Växla upp för Innovation', som beskrivs under rubriken Innovation och Förändring.