VARSEBLIVANDE OCH REFLEKTION: PERSONLIG BETEENDE EFFEKTIVITET

Dina beteende preferenser

I det första steget av LDT-processen kommer du att fylla i ett personlighetsfrågeformulär, med vilken det görs en inventering av dina beteende preferenser. Dessa preferenser påverkar medvetet eller omedvetet ditt beteende.
För att kunna hjälpa dig att realisera dina utvecklingsmål och att arbeta med LDT rapporterna, och för att stimulera ditt reflekterande, behöver vi introducera en del teoretiska koncepter om beteende och kommunikation.

Vad menas med beteende preferenser?
Tänk dig att din personlighet består av ett antal skal (som i en lök) och att det innersta skalet är genetisk predestinerat och det yttre skalet står under kontinuerlig inflytande av och i interaktion med omgivningen.
Ditt beteende, din verbala och non-verbala kommunikation med andra människor, blir påverkat av både din egen perception och andras beteende och deras reaktioner på ditt beteende. Men framförallt också av dina beteende preferenser', ditt 'nästan automatiska' sätt att bete dig och att reagera i situationer och som reaktion på andras beteenden.
Detta 'yttre skiktet' av din personlighet kommer långsamt att förändras genom tiden, när du lär dig mer om effekterna av ditt beteende.

Konversationell Intelligens: Personlig Beteende Effektivitet


Att medvetet anpassa beteende preferenser är möjligt, där det finns en stark motivation och vilja, t.ex. när man vill bli mer effektiv i sin interaktion med andra. Sådana anpassningar måste dock passa in i ens personlighet (det kompletta sett av olika skikt).
Med andra ord, medan det är nästan omöjligt att förändra fundamenten i ens personlighet, är det med stor säkerhet möjligt att anpassa sitt beteende genom att ändra på ens preferenser, dock inom ramen av ens personlighet.

Din personlighet

Personlig Beteende Effektivitet*

Resultatet från personlighetsfrågeformuläret hjälper dig att bli medveten om dina personliga beteendepreferenser. Även om det är nyttigt för dig att förstå hur dina preferenser leder till ett visst beteende, resultatet ligger i effekterna som ditt beteende har i interaktion med andra människor (se bilden till höger).
För ledare är detta faktum än viktigare, därför att nyckeln till ledarskap är att uppnå resultat genom sin påverkan på andra.

* Vi använder begreppet 'Personlig Beteende Effektivitet',
  varmed vi menar: graden till vilken man med sitt
  beteende lyckas uppnå det avsedda resultatet.

Konversationsintelligens™

Konceptet Konversationsintelligens™ definierades i 2013 av Judith Glaser i sin bok med samma namn. Se videon ovan till höger.
Hur viktigt 'den andre's' perceptioner kan vara kan inte nog påpekas.
Emotionerna som framkallas under konversationen kan, trots de hos 'sändaren' bakomliggande goda intentionerna, helt överskugga de potentiella positiva effekterna hos mottagaren.
En omgivning där man känner sig säker, ömsesidigt förtroende och speciellt sättet på vilket man framför sitt budskap är av avgörande vikt för att budskapet hos mottagaren skall få den rätta verkan.
Efter Glaser's publikation har, framförallt i Amerika, ett antal utbildningsprogram för ledare vuxit fram, som lär dem hur man, på ett mera effektivt sätt, kan förmedla sina budskap.
Hos LDpe vill vi stödja våra deltagare i de LDT-baserade personliga utvecklingsprogram med Rapporten Medveten Effektfull Interaktion Kompetenser, i vilken de specifika kompetenserna har kopplats till Simulerings scenarierna. Se exemplet h
är nedan.

Rapporten om Medveten Effektfull Interaktion Kompetens
Rapporten om Medveten Effektfull Interaktion Kompetens