STRATEGIC BEHAVIOURAL TRAITS ANALYSIS

Bara teams som kan föra en djupgående kritisk dialog om för- och nackdelarna av de båda motsatta perspektiv av en paradoxalt problem (wicked problem) kan ha kraften att hitta innovativa syntetiska lösningar för denna typ av problem.

Strategi syntes i LDpe's Team Effectiveness Program

I LDpe's Team Effectiveness Program, kommer den tredje workshopen TE III Lösa Komplexa Problem, att använda sig av De Wit & Meyer's teorier för att arbeta med strategiska frågor.

Och workshopen TE IV Initiera Innovation och Förändring är själva starten för programmet    'Gearing Up Innovation', i vilket många av organisationens medarbetare attackerar företagets behov av innovation.
I detta program kommer vi att sammanställa kreative teams som har diversitet i sitt sätt att analysera problem och hitta lösningar.

SBTA
Varje person är, på grund av sin egen personlighet, partisk och fördomsfull[2] när han/hon analyserar paradoxala frågeställningar, olika personer kommer till olika slutsatser och lösningsalternativ.
LDpe har utvecklat ett instrumentarium som kan sammanställa teams som har bättre möjligheter att tänka ut kreativa, hybrid, problemlösningar för svåra, paradoxala problemställningar, SBTA:
Strategic Behavioural Traits Analysis.


[2] Man säger att personen är biased.
Wikipedia: Bias är en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden, utifrån sina personliga erfarenheter och den information den mött under sin livstid. Bias tar sig uttryck i personens eget speciella synsätt på bekostnad av andra alternativa synsätt vilka skulle kunna vara lika giltiga som dess eget. Det är en tankehandling, en aktiv värdering av en situation, sak, person eller grupp grundad i just ens personliga världssyn baserat på förutfattade meningar, ideologier, preferenser och så vidare.[1] Kulturell bias är en social logik genom vilken individer rättfärdigar sina åsikter och handlingar samt genom vilken de håller sig ansvariga gentemot andra. Biasen kan antingen vara explicit (öppen) eller implicit (dold). Båda varianterna kan i viss mån förändras genom utbildning
.

Med SBTAn kan man analysera de individuella biasen av teamets potentiella medlemmar och på så  sätt  sammanställa teams, som har större möjligheter att hitta hybrida lösningar för strategiska frågor.
De med SBTAn sammanställda teams kommer genom sin diversitet alltså att vara mera kreativa.
Med teams måste leverera! Och bara ‘kompletta teams’ (Belbin) kommer att göra det.
Därför behövs också LDpe’s Team Design Tool för att skapa (potentiellt) succérika teams.
SBTA’n får sin input av de uppmätta beteende-preferenserna.
Inga nya assessements behövs alltså när deltagarna har genomgått en av LDT-baserade processer.

Exempel Strategisk Beteende Analys Modellen
Exempel Strategisk Beteende Analys Modellen

SBTA - instrumentet

LDT-add-on modulen SBTA har utvecklats av LDpe i samråd med CSL (Center for Strategy and Leadership, prof. Ron Meyer).

SBTAn kartlägger de personliga biases för varje deltagare och sammanställer teams med en större diversitet för dessa persons-egenskaper.

Genom att utmana de individuella biases med hjälp av motsatta biases hos andra medlemmar i teamet åstadkommer vi en mer djupgående dialog och därmed stimuleras kreativiteten i sökandet efter lösningar.