STRATEGI SYNTES

Strategiutveckling är en process för att (om)definiera organisationens syfte. Att 'strategisera' är att söka lösningar för 'onda' problem (wicked problems), komplicerade frågor utan någon konkret problemdefinition och utan smidiga lösningar.
Strategiska paradoxer1 är motsatta krav, som organisationen ser sig ställd inför. Krav, som verkar motsägande på en viss nivå, men som kan kombineras på ett innovativt sätt.
Att betrakta 'strategispänning' (strategy tension) som paradoxala utmaningar kan en strategist hitta vägar att få 'det bästa utav två världar'.
Strategiperspektiv är synvinklar på hur man kan betrakta vissa strategiska paradoxer.
Framförallt de polära ändarna av paradoxen är intressanta, eftersom de kan hjälpa oss att hitta ’tes och antites’ i den innovativa sökprocessen för att skapa en strategisk syntes.
Strategiperspektiv är synvinklar på hur man kan betrakta vissa strategiska paradoxer.
Framförallt de polära ändarna av paradoxen är intressanta, eftersom de kan hjälpa oss att hitta ’tes och antites’[2] i den innovativa sökprocessen för att skapa en strategisk syntes.
Strategisyntes är ett lösningsalternativ som simultant möter motsatta krav. 
Strategiserings-processen kräver en stor förståelse av båda motsatta perspectiv och en djupgående dialog om för och nackdelarna av de båda extremen.2

In sin bok Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage (2010), definierar Bob de Wit och Ron Meyer de mest förekommande strategiska paradoxerna.


1 En paradox är en skenbar motstridig situation, som vi erfar som ologisk, eller som inte överens-stämmer med vår förväntan eller intuition. Skenbar, därför att den förmenta motstridighet ofta orsakas av ett tankefel eller ett felaktigt resonemang. Det kan också vara så att paradoxen är ett påstående som innehåller olika semantiska nivåer.

2 Schemat tes-antites-syntes är ett argumentationssätt, som definierades av den tyska filosofen Johann Gottlieb Fichte.
En argumentation enligt detta schema börjar med två skenbart motstridiga propositioner, tes och antites. Motsatsen hävs när man har definierat syntesen.

3 Varje person är, på grund av sin egen personlighet, partisk och fördomsfull när han/hon analyserar paradoxala frågeställingar, olika personer kommer till olika slutsatser och lösningsalternativ.

10 strategic paradoxes

Strategic Thinking:           Logic versus Creativity
Strategy Formation:         Deliberateness versus Emergence
Strategic Change:             Revolution versus Evolution
Business Level Strategy:  Markets versus Resources
Corporate Level Strategy:Synergy versus Responsiveness
Network Level Strategy:  Competition versus Cooperation
Industry Context:             Choice versus Compliance
Organisational Context:   Control versus Chaos
International Context:     Globalization versus Localization
Organisational Purpose:  Profitability versus Responsibility  
Strategiska Paradoxer för större organisationer Strategiska Paradoxer för större organisationer


Det lilla häftet från Ron Meyer's webbsia definierar 10 strategiska dilemman.Klicka på bilden för att länkas till detta häfte.