UTVECKLING AV KONCEPTER FOR STILAR OCH ROLLER

Ledarstilar

Att utveckla ett ‘ledarstilspråk’ är inte särskilt svårt. Det finns en överväldigande massa litteratur och talrika teorier om ledarskap. LDpe hanterar, för att kunna diskutera öppet och fördomsfritt om ledarens stilar, ett antal extra kriterier och krav:

  • Språket måste kunna definieras med ett begränsat antal  ‘ord’, som kan antyda de olika stilarna;
  • Dessa ‘ord’ måste höra till ledardomänen i stället för psykologernas och vara i det närmaste självförklarande;
  • 'Orden' i ‘ledarstilspråket’ måste ha en positiv emotionell värdering och vara fri från stigmatisering;
  • 'Orden'' måste reflektera relationen mellan ledaren och sin omgivning (medarbetare, kolleger, överordnade, organisationen, professionen, o.s.v.);

Samlingen av en ledares preferenta stilar kallar vi för en persons ledarstilportfölj och toolboxen skall hjälpa honom/henne att analysera och vägleda i vad som kan göras för att utveckla den personliga stilportföljen.

LDT vokabulären refererar till de mest accepterade ledarstilmodellerna, t.ex. Blake & Mouton’s Managerial Grid, Reddin’s 3-D teori och Hersey & Blanchard’s situationella ledarskapsmodell.
Den adresserar tre viktiga dimensioner: en fokus på management rollen, en fokus på växelverkan med människor och en fokus på organisationens utveckling.

Arbetsstilar

Det visade sig svårare när LDpe år 2003 försökte definiera arbetsstilar i analogi med ledarstilarnas definierande. Det var förvånande, rent av förbluffande, att man inte kunde hitta litteratur om arbetsstilar, i stor kontrast med överflödet av böcker om ledarstilarna.

LDpe såg sig tvungen till att utveckla arbetsstil konceptet  med en naturlig arbetsgrupp bestående av representanter från HR och LD disciplinen, program- och projektledare, chefer och medarbetare.

Professionella Roller

Inom domänen som LDpe beskriver som ‘Professionella Roller’ existerar ett stort antal olika lokala och metod-baserade definitioner. Men, till skillnad från ledarskapsdomänen är det ganska omöjligt att förena de olika koncepten. Därför beslöt LDpe att använda sin egen erfarenhet och i samråd med sitt nätverk av experter inom respektive områdena, att själv utveckla sådana allmänna koncepter och modeller. Dessa koncepter och modeller strukturerar domänerna kundutveckling, kommersiella roller och program- och förändrings management.

LDT rapporterna hjälper deltagarna att analysera sina styrkor och svagheter och att specificera sina utvecklingsmål.