PROFILDATABAS FÖR INNOVATÖRER

Ekosystem för innovativ företagsamhet
Till höger ett ramverk för att kunna diskutera och diagnosticiera den social ekonomiska strukturen som söker främja de innovativa företagsamheten inom en region. Den ger oss ett språk för en dialog med intressenter som kan leda till politiska interventioner och finansiella stödimpulser som avser att stimulera det innovativa värdeskapandet inom regionen.
Interventionerna har alltså som mål att ambitiösa entreprenörer ökar värdeskapandet (och inte för att formella institutioner skall finnas till eller att intermediära tjänster skall kunna levereras).

 

Succérik innovativ entreprenörship är svårt att uppnå
Trots alla goda intentioner misslyckas 95% av innovationsinitiativen.
Ganska ofta händer misslyckandet under transItionen från startup till Scale-Up fasen, när de unga entreprenörerna behöver skal upp sin excellenta business idea till ett riktigt snabbväxande företag. 
Dena övergång, 'när larven måste bli fjäril', har karaktären av en komplett metamorfos. Och precis där brukar det gå fel, och precis där saknas det adekvat stöd.
Det finns en del orsaker, till exempel:

  • initiativtagarna (medlemmarna i management teamet) växer inte med sin roll, de växer inte ut till de inspirerande ledarna som behövs för att få företaget att blomstra;
  • 'Teamet' saknar kunskap och erfarenhet för att sätta upp en ändamålsenlig och funktionerande organisation;
  • De förstår inte att situationen har förändrats: i stället för att berätta om en fantastisk eureka-idé, måste man ta upp kampen för en plats i kedjan, där konkurrenterna redan är etablerade; det behövs en annan 'storytelling'... 

Det handlar om (den ofta unga och oerfarna) personen själv !
Trots alla element och förutsättningar för stimulering av innovativ företagsamhet (se bilden ovan), och alla utbildnings- och coachnings processer, hur perfekta och professionella de än må vara, det är inte lärarna och coacharna som kan tvinga fram det innovativa företagets succé.
Det handlar om själva entreprenörens personlighet, och även viktigare, ledningsteamet medlemmarnas, personligheter, kompetenser och och teamets samspel! 
Hur de tänkar och gör, vilka aktioner de vidtar, hur de kommer till slutsatser och beslut. Vilka observationer de gör, vad de missar i sin observation, vilka luckar de lämnar efter sig, och vilka risker de därmed introducerar och deras medvetande om det.
Hur de nätverkar, skaffar sig vänner och fiender, osv.
Entreprenörerna kan enbart hjälpa sig själv!
Genom att, baserad på sin egen motivation och sin egen talang, accelerera sin personliga utveckling. Och genom att skapa ett funktionerande management team, som är komplett och där medlemmarna spelar bra ihop. Ett team som har förmågan att med succé bygga ut företaget.
Att bygga upp ett sådant team kräver att de täcker ett antal discipliner och fokus områden.

Den stora utmaningen för de unga entreprenörerna 
I beskrivningen nedan ser du vilka fokus områdena som måste täckas i den nya Scale-up organisationen[1]

Knappast någon, inte den mest erfarna entreprenören, är kunnig nog att själv fylla i alla dessa roller. 

När man sätter upp en Scale-Up organisation är det centrala målet att skapa ett mer eller mindre komplett team, som täcker alla fokusområden.
Men detta är inte det enda målet. Teamet måste spela samman i harmoni, så att ingen av teammedlemmarna blir isolerad och följer sin egen kurs och forlorar kontakt med de övriga medlemmarna. 
Detta må låta enkelt, men det är just där det ofta går fel.
Nära vänskap, som kan ha varat i många år kan, inom loppet av ett par veckor, sluta i att man har vuxit isär på grund av skilda insikter och missförstånd om hur de erfar företagets utmaningar.

Accelerared personlig tillväxt, förmågan att växa med det snabbväxande företaget och med marknadens utmaningen, är en viktig förutsättning.
Men, om den ena personen har förmågan att växa snabbt, medan den andra inte hinner med? Det kan vara pinsam, framförallt om pionjärerna har varit själsfränder.
Att kämpa för en position i kedjan skiljer sig mycket från att berätta eureka-storyn om en genial idé.
Det förblir mycket svårt att görra ett nytt koncept profitabel. 95% av försöken strandar! Det finns många hinder som entreprenörerna ställs inför. 
Givetvis kan andra hyras in för att hjälpa ut, men detta får inte gå på bekostnad av team-buildningen och att teamet kan växa med utmaningarna.

[1] FOKUSOMRÅDEN OCH ROLLER I SCALE-UP FÖRETAG
 
Verkställande Direktör
Verkställande Direktören i Scale-Up organisationen är företagets representant utåt. Som organisationens styrman och Management Teamets ordförande är det han/hon som skall kunna inspirera kollegorna med en stark riktningskänsla. Han/hon är en utmärkt nätverkare och en visionär med stor förmåga att övertyga andra.
Marketing
Marketing som fokusområde i en Scale-up organisation, omfattar kunskapen om marknaderna och positionering av företagets produkter och tjänster i en marknad. Detta betyder för det unga företaget att kunna kämpa sig in i leveranskedjan där andra redan har lyckats etablera sig, eller att helt kunna skapa en nya marknad för företagets produkter och tjänster.
R&D Innovation
Domänen R&D Innovation omfattar Innovation Management, från 'Ideation', att tänka ut nya idéer och koncepter för nya produkter och tjänster, till och med marknadsintroduktion och att övertyga (nya) målgrupper. R&D managern måste ha en stor dos av vision och begeistring, men också en stark analytisk förmåga och trovärdighet gentemot de olika intressenterna.
Försäljning
Fokusonrådet Försäljning omfatter marknadsintroduktions av organisationens produkter ocht tjänster, med alla typer av sidoaktiviteter, som att sätta upp service-organisationen,  underhållsservice och kundservice. Säljdirektörens roll kräver en stark kommersieel orientering, övertygelsekraft och impact. Och framförallt förmågan att mobilisera den egna personalen i kundorientering.
Driftsledning
Den operativa direktören ger ledning inom domänen 'ordinary mamagement', vilket betyder hela processen från inköp, produktion, distribution och säljlogistik. För scale-up företaget betyder der att få upp fungerande processer och procedurer, att instruera personalen, att upprätthålla och korrigera dessa regler och prodedurer, att certificera processerna och att underhålla och effektivisera processerna.
Finans & Finansiering
Managern Finans och Finansiering organiserar pengaflödet och mobilisering av investeringskapital för att få företaget att flyta. Denna managern håller självklart noga sikt på 'burnrate' och de finansiella riskerna och han/hon underhåller goda realtioner med företagets stakeholders. Ochså med MT-kollegerna undehåller han perfekta kontakter, så att förtaget inte plötsligt ser sig ställd inför negativa överraskningar.
Controller
Controller funktionen i Scale-up företaget har en viktig roll is att skapa företagets 'informations blodcirkulation'. Man måste ha bra grepp om att företagets funktionerande. Att följa pengaflödet är inte det enda som det gáller att ha insikt i. För att verkligen kunna följa företagets prestanda måste man 'implantera' ett antal Key Performance Indicators. Controller leder den adminstrativa processen och den administrativa personalen.
ICT Ledning
ICT ledaren har ansvar för att att utveckla och underhålla företagets informationssystem om finans, personal, logistik, försäljning, förråd, o.s.v. Men framförallt också dess management informationssystem, så att ledarnas beslutfattande baseras på rätt information.
HRM
HRM chefen bekymrar sig om att företaget bemannas och att personalstyrkan växer. Personaladministration och lönesystem måste funktionera perfekt. Men HRM chefen måste också ha förmågan att bidra till arbetsglädjen hos alla som arbetar inom företaget, så att medarbetarna känner sig stolta över företaget och att kunna bidra till dess succé. Det är personalens insats och motivation som skaper produkternas kvalitet och företagets reputation.
Talentutveckling/ Utbildning
Talentutveckling & Utbildning är för een Scale-up organsiation livsviktig. Organisationens interna bottom-up tillväxt är nästan viktigare än rekrutering. När medarbetarna kan växa med organisationen kan kunskapen stanna inom organisationen. Det är också viktigt att 'tacit know-how' expliciteras och att beskrivning av best-practices ständigt bidrar till en vidare professionalisering av den växande organisationen.
Kundservice
Kundservice är fokusområdet som på längre sikt, efter tillväxtfasen, kommer att vara en viktig skiljefaktor för kundtillfredsställelse. God service kommer att hjälpa företaget att åstadkomma loyala kunder. Dessutom är en bra kundservice en viktig informationskälla över produkternas/tjälsternas kvaliteit, vilket hjälper företaget att vidare professionalisera sitt anbud.
Organisationsutveckling
Organisationsutveckling är för ett Scale-up företag en faktor som  möjliggör en behärskat tillväxy. Organisationen kommer att gå igenom ett antal tillväxt trösklar. Och om man inte har förmågan att smidigt ta sådana hinder kan det leda till stagnation och kvalitetsförlust. Ständigt anpassa struktur och arbetssätt och utveckling av kommunikationskanalerna kräver kontinuerlig uppmärksamhet i den váxande organisation.

Slutsats:
Om vi verkligen vill påverka succépotentialen för Scale-Up företagen måste vi stimulera personlighets-utvecklingen för själva entreprenörerna och hjälpa dem att skapa ett komplett och robust management team.

Vi studerade ovannämnda problem tillsammans med en informell grupp av kompetenta 'influencers', med frågeställningen "FRÅN STARTUP TILL SCALE-UP: vilka problem kommer de unga entreprenörer att möta och hur kan vi hjälpa dem att komma igenom transformationen?"
Bollplanksgruppen definierade 12 fokusområden som måste fyllas i inom management teamet (ovanstående beskrivningen), utvecklande instrument för att hjälpa de individuella entreprenörerna med att accelerera sin personlige utveckling, för att sätta upp kompletta teams, och definierade processer för att coacha dem fram till ett robust team.

 

Vi beslöt också att utveckla mjukvara med vilken en Profildatabas för Innovatörer skall kunna realiseras.
Denna databas kan sedan användas för att, under sin accelererade utveckling stegvis stödja de individuella entreprenörerna med nya rapporter för den personliga utvecklingen, för att sätta upp kompletta teams, hitta passande personer för att komplettera teamet, och för att sammanställa hög kreativa teams i Natural Working Teams[2] som kan lösa 'wicked problems'.

[2] En Natural Working Team är en temporär grupp av människor för att lösa ett komplext problem.

Vi kommer nu, i samarbete med lokala organisationer, att sätta upp en Regional Profile databas för Innovatörer i Zwolle regionen (fjärde ekonomiska regionen i Nederländerna). Denna databas kommer att finnas till för att stödja individuella innovatörer, teams och organisationer i sin utveckling.


Den Regionella Databas för Innovatören kommer at bjuda entreprenörer möjligheten att efter behov identifiera externa kandidater som kan komplettera ett management team med kandidater som kan fylla de roller som saknas inom teamet.
Databasen erbjuder också möjligheten att sammanställa 'korsbefruktande, muti-organisationella Natural Working Teams för att hitta lösningar för 'wicked problems'eller innovativa lösningar för ett utmanande problem.
Profildatabasen för Innovatörer bidrar till skapandet av ett regionellt ekosystem av innovatörer.