EXEMPEL LDT360

Vi följer delar av LDT processen för
Bert Example, en divisionschef i ett stort och internationellt företag. Han har gått igenom de första tre faserna av LD-processen (Mätning, Varseblivande, Bjud in Observatörer). Personlighetsfrågeformuläret i det här fallet var OPQn.
Som du kan se har Bert valt att bjuda in sin chef (Ian Boss), fyra kolleger från det egna management teamet (Steven Fast, Jeff Goodrich, Mildred Blackstone and Sally Palmer) och två av sina underordnade chefer (Sam Hunter and Trevor Bailey).


Not: Det är inte nödvändigt att bara bjuda in
människor i din direkta arbetsomgivning.
Du kan skulle också kunna bjuda in några andra, från din privat omgivning (vänner, familjemedlemmar) och andra relationer (kunder, tidigare kolleger, o.s.v.). Var medveten om att varje observatör ser dig utifrån sin egen erfarenhetskontext.

LDT360 mätning LDT360 mätning

Från tabellen till vänster kan du se hur olika observatörer bedömer Berts beteende.
Du ser en stor varietet, vilket bekräftar att människor tenderar att percipiera på ett mycket individuellt sätt. Objektivitet finns knappast!

Här nedan ser du detaljer av bedömningarna på
Övertygande och Avspänd.
I observatörernas genom-snittliga bedömning kan du se några trender, ehuru de olika observatörerna fortfarande kan skilja sig ganska mycket.

I Berts fall har Övertygande dimensionen fått en betydlig högre värdering av två av hans kolleger och av samtliga underordnade. Detta skulle kunna förklaras av att Bert har en mera intensiv arbetsrelation med dessa observatörer.
När man tittar på dimensionen Avspänd ser vi att alla observatörer har en mycket högre värdering än Bert själv. Observatörerna uppfattar Bert tydligen som lugnare än han själv känner.
Sådana skillnader frågar förstås om en vidare analys och förklaring. Och det blir intressant att hitta en sådan förklaring och att reflektera på möjliga effekter.


Att ställa de 'rätta' frågorna under 1:1 samtalen med observatörerna kan hjälpa med att hitta förklaringar, och deras svar kan dessutom innehålla några tips och eventuella anspelningar om ett beteende uppfattas som effektivt eller inte.
Glöm inte att fråga hur observatörerna bedömer dina kvaliteter och fallgropar. Och betänk dig inte att också fråga om råd och hur ditt beteende kunde vara mera effektivt. LDT360 rapporterna hjälper dig också med att identifiera frågor som du skulle ställa till dig själv (p.g.a. en allmän trend i observatörernas värdering som skiljer sif från din självscore).

Och rapporterna hjälper dig att identifiera möjliga kvaliteter och fallgropar av ditt beteende.
Se till att du har detta i ditt bakhuvud när du samtalar med dina observatörer.
Det skulle dock vara kontra-produktiv att ställa alla frågor du har till varje observatör.
De skulle verkligen bli uttråkat och möjligen irriterad dessutom! Därför finns det för varje observatör en rapportsida som visar var observatörens bedömning skiljer sig från din självvärdering.

Möjliga kvaliteter och fallgropar av ditt beteende Möjliga kvaliteter och fallgropar av ditt beteende
LDT360 observator reviewn LDT360 observator reviewn
Här ovan kan du se bedömningarna från Ian Boss och Sam Hunter plottade på Berts egen score.
De mest relevante frågorna med Ian Boss handlar om dennes synsätt på Dominerande, Blygsam och Egensinnig, alltså inga av ovanstående allmänna frågor. Ian’s observationer av Berts beteende kan ha att göra med den hierarkiska relationen (Ian är Berts chef) och med Ians egen känsla över hur Bert låter sig styras av Ian.

De mest signifikanta frågorna med Sam gäller Övertygande, Demokratisk, Blygsam och Egensinnig, vilket också kan ha att göra med den hierarkiska relationen (Sam är Berts underordnade).

LDT360 samtalen kommer att ge dig mycket värdefull feedback information LDT360 samtalen kommer att ge dig mycket värdefull feedback information

Glöm ej att en observatör ser dig genom sina egna ögon och från sin egen subjektiva kontext-perception. Och att resultatet av er interaktion är starkt beroende därav.

LDT360 samtalen kommer antagligen att visa sig producera den mest värdefulla informationen för dig, eftersom de gör dig både medveten och mottaglig och att utkomsten av samtalen kan skilja sig väsentlig av vad du väntade dig. Och detta är, förstås, viktig för din personliga beteende effektivitet.