ETT SPRÅK FÖR ATT INNOVERA

På jakt efter ett gemensamt språk för att
reflektera och kommunicera om förnyande företagsamhet

Under nittonhundratalet skapades organisationer enligt uniformitetsprincipen. Fransmännen bidrog med det funktionella tänkesättet, Tyskarna med det hierarkiska tankesättet och de Angelsaxiska länderna med modelltänkandet. Men strukturerna som hade gett organisationer sin stabilitet började hämma en flytande operation och kunde även försvåra tillväxten. Teknikens framgång orsakade en våg av förändringar och hade blivit motorn för ekonomisk tillväxt.
Efter internet's introduktion blev organisationer och system alltmer 'interconnected' och överallt kunde man se tecken på en 'networked ekonomi' och en högra organisationsdynamik över gränserna av de conventionella organisationsstrukturerna. Myndigheternas sätt att stimulera ekonomin ersattes av att stimulera innovation.
 
Men hur kunde man göra detta? Hur kan man stimulera innovative entreprenörer.
Det första man behöver är att man kan diskutera och samarbeta. Man behöver ett 'språk'.
En vokabulär konceptuell ram. Man behöver en kompetensmodell.
Olika försök har gjorts för att definiera kompetnsmodeller. Vissa försök gick så långt att man även utvecklade ett psykometriskt mätsystem. Och subsidier gick ut till institut som utvecklade utbildningar. Men med de flesta försök förbisåg man att målet trots allt bör vara att göra de oerfarna innovatörer mera succérik.
LDpe följer alla dessa utvecklingar genom att koppla LD-Toolboxen till alla kompetensmodeller och utveckla instrument för innovatörer, som hjälper dem att snabba upp den egna personliga utveckling och bygga upp sin organisation och sitt team.

Härunder skall vi diskutera tre projekt som har levererat kompetensmodeller:

1. Den nya Europeïska standarden EntreComp: en kompetensmodell för Företagsamhet.
    LDpe har byggt ett antal instrument med hjälp av denna modell.
På nästa subsida kommer vi      att beskriva EntreComp modellen. Och under huvusrubriken 'Innovation& Förändring',      på subsidan Scale-up Roller presenterar vi våra instrument.

2. Initiativet 'Your Creativity Mapped': se nedan

3. Fincoda projektet: se nedan

Your Creativity Mapped

Valiz är en oberoende international utgivare för samtida konst, teori, kritik och urbana angelägenheter. Böckerna bjuder på krtisk reflektion,
interdisciplinär inspiration och de förbinder mestadels olika kulturella discipliner och socio-politika frågor. 

De publicerade No School Manifesto, A Movement of Creative Education

No School är en rörelse som vill öppna upp betydelsen av lärprocessen och den ställer sig fundamentala fr
ågor kring traditionella lärosystemen och kreartivitet. 
Nyfikenhet, experimentera, obegränsat tänkande, göra/bygga/ utveckla själv och i samarbete med andra. Detta är baselementen i all inlärning och samlevnad.
I de traditionella lärosystemen överskuggas dessa värden oftast av regler óch lagar, byr
åkati, enhetliga procedurer, och för lite uppmärksamhet till den intrisika nyfikenhet av både eleverna och lärarna.
I kompetensmodellen 'Your Creativity Mapped' (YCM), som beskrivs i publikationen, kan unga människor kartlägga sin egen kreativitet.
LDpe har, kopplat de 14 YCM kompetenserna med LD-Toolboxen och en personlighetsfr
ågelista, och även med LDT-simuleringsmodulen, så att deltagarna kan ge riktning åt sin personliga utveckling.

Beneath we give you an example of the YCM competences of a participant and the possible growth with the simulation scenarios.

Fincoda projektet

Hur viktigt Innovation anses av myndigheter och institutioner kan man avläsa från FINCODA initiativet:

Ett antal Europeiska Universitet och Högskolor har påpekat behovet av att identifiera potentiella innovatörer i ett tidigt stadium:
'We urgently need new reliable and valid tools for innovation competencies assessment that could be used throughout the young innovators path from university to working life organizations. To improve the quality and efficiency of education and training and to enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training we need active university-enterprise cooperation and valid tools to measure intended learning outcomes. This is at the heart of the FINCODA-project.'

Fincoda projektet har bl.a. levererat en kompetens model och LDpe har, i samverkan med Utrecht University of Applied Sciences, slagit en bro mellan Fincoda modellen och LDT'n för att på så sätt stödja studenterna i att snabba upp sin personliga utveckling. Härunder kan du se ett exempel på rapporten. 
Men, som du själv kan se i kompetensmodellen är Innvation inte något som du kan hitta i en enda kreativ och kritisk tänkande person. För innovation behövs det framförallt interaktion inom ett team.

LD-Toolboxen kan dock hjälpa den individuella deltagaren i att utveckla sina innovativa kometenser. LDT simuleringsmodellen, till exempel, kommer att leda individuella gruppdeltagare till att vidare utveckla dessa kompetenser. 

I exemplet innehåller Quick-Wins scenariot förändringar av beteendepreferenserna Demokratisk, Konventionell och Teoretisk. Dessa förändringar kommer, som du ser, att ha en ganska stor effekt. Kompetenserna Informationshantering, Flexibilitet, Kreativitet, Problemanalys, Omdöme och Samarbetsförmåga kommer alla att förstärkas. Och det är nog ganska sannolikt att de föreslagna preferensförändringar kommer att ske på ett nästan naturligt sätt i teamsamarbetet.


Även om vi kan hjälpa individuella deltagare till att utveckla sina innovations-kompetenser, är innovation inte något som en enskild person ensam kan åstadkomma. Innovation kan uppstå där människor träffas och idéer utväxlas. Det är i innovationens natur att de inte kan styras top-down och att det kommer upp bottom-up och med trial-and-error.

LDpe's bidrag i innovation är att vi, med hjälp av LDT:s Advanced Team Design Tool, kan sammanställa innovativa teams. Vi gör det till exempel i programmet Växla Upp för Innovation.
Du kan läsa mer om det under temat Innovation & Förändring på denna webbsida.