SNAPPHANE
IMAGINATION & INCUBATION CENTER

Snapphane Imagination Center
Snapphane Innovations Centret i Osby kommer, i likhet med aktiviteterna i Zwolle, Nederländerna, att sätta upp ett Imagination Center, som fungerar som 'Think Tank' åt kundorganisationer för att tänka ut kreativa lösningar för komplexa problem som kundorganisationen kan uppleva i dessa svåra tider.

Deltagare i Imagination Centret
Deltagarna, som i princip är unga människor som drabbas av arbetslöshet p.g.a. Corona krisen, får en individuell coachning med hjälp av programmet Personlig Ledarskap, varefter de deltar i kreativa teams.
Programmet upptar tre månader, varav minst två månader i ett innovativt team.

Snapphane Imagination Centret mobiliserar fantasin och energin av (främst) unga människor för att tänka ut nya lösningar för problemen och utmaningarna som organisationer upplever och på detta sätt hjälper centret dem att innovera eller ge ansatser till förnyelse och förändring.
Imagination Centret kan, med hjälp av LDpe's Advanced Teams Design Tool (ATD) sammanställa starka kreativa lag (Natural Working Teams, NWT), som fungerar som en effektiv 'Think Tank' för en sponsor-organisation.
Varje individuell deltagare genomgår, baserad på en personlighetsinventering, ett utvecklingsprogram (Personlig Ledarskap programmet) varefter han/hon indelas i ett eller flera NWT.
Organisationer som är i behov av kreativa lösningar för sina utmaningar kan använda sig av denna 'think tank', lägga in sina problembeskrivningar och sponsra en grupps arbete. De bör delta i processen som problemägare, men de kan under tiden också bygga upp en relation med en eller flera deltagare. Och sedan, om de vill gå så långt, även anställa den/dem, när de beslutar sig för att realisera innovationsidén.

Hur ser processen ut för deltagarna?

Steg 1 Programmet Personlig Ledarskap
Efter en personlighetsmätning (med OPQ personlighetsfrågeformuläret), kommer deltagaren, med hjälp av LDT-rapporterna att få kännedom om vilka aktiviteter som verkligen motiverar honom/henne (motivationsflammorna).
Hen kommer också att inse vilka potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar hänger ihop med de personliga beteende preferenserna (kärnkvadranter) och träna sig i att få en högre personlig beteende effektivitet (Conversational Intelligence). Dessutom kommer deltagaren att lära sig hur de s.k. Exekutiva Kompetenserna (se bilden) i den egna CEO-hjärna (prefrontale cortex) styr den personliga utvecklingen på längre sikt.
LDT-simuleringsmodulen kommer att hjälpa deltagaren att snabba upp den personliga utvecklingen genom att den visar vilka anpassningar av det preferenta beteendet kommer att effektivt bidra till en sådan utveckling.

Exekutiva kompetenser

Personlighetsmätningen möjliggör också kartläggningen av deltagarnas preferenta teamroller (Belbin och Ten Faces of Innovation), samt deras personliga tankestilar, (se bilderna under nästa steg) vilket möjliggör att vi sammanställer effektiva kreativa grupper (Natural Working Teams).

Bilden t.h. visar ett 'komplett' team med komplementära roller enligt Belbin-modellen.

Belbin Teamroller

Steg 2 Deltagaren anslutar sig till ett eller fler kreativa teams
Effektiviteten hos kreativa teams har sitt sammanhang med diversiteten och komplementariteten av deltagarna. Speciellt beträffande preferenta teamroller (se ovan) och deras sätt att tänka.
Vi har identifierat sju olika tankestilparadoxer. För att en bra, utforskande dialog skall uppstå behövs personer med motsatta sätt att tänka i de olika tankestil paradoxerna.
Vi kan både kartlägga en persons tankestilar och med hjälp av dessa personlighetsdata samman-sätta 'kompletta' teams. Det gör vi med vår Advanced Team Design Tool (ATD).

tankestil paradoxer
Vi selekterar teamets deltagare baserad på en varietet i följande tankestil-paradoxer:
 - Outside-the-box mot Fokuserad Tankesätt
 - Associativt mot Logiskt Tankesätt
 - Disruptiv mot Kompatibelt Tankesätt
 - Divergerande mot Konvergerande 
 - Tänka på Huvudlinjer mot Detaljtänkande
 - Intuitivt mot Rationellt Beslutsfattande
 - Prioritering av Värden mot Prioritering av
   Normer

Till höger ett exempel på tankeparadoxen Associativt Tänkande mot Logiskt Tänkande. Associativt tänkande, som vi gör i våra drömmar, förbinder tankar som inte alltid har någon logisk relation till varandra. Därför kommer vi ibland på mycket kreativa lösningar. Genom att vi sätter associativt tänkande deltagare i ett team tillsammans med logiskt tänkande deltagare kommer 'realismen att testa drömmarna'.

exempel på gruppsammanställing med både 'realister' och ''drömmare'

Steg 3 Ideation 
Efter en kort introduktion lär teamets medlemmar känna varandra ganska väl.
Och med hjälp av ATD-rapporterna lär de sig snabbt känna varandras styrkor och kompetenser. Baserad på en problembeskrivning, sammanställd av den problemägande organisationen sätter arbetsgruppen (Natural Working Team) igång idéutvecklingen. De rapporterar sina resultat till
problemägaren, som engagerar sig i utvecklingen och som till slut tar sina beslut beträffande användandet av idéerna.

Vad händer därefter?

För deltagaren kommer medlemskapet i Imagination Centret att ta tre månader, varav minst två månader i ett eller fler NWT. Efter denna initiala fas kan hen välja om, och hur, hen skall gå vidare.
1. Fortsätta som deltagare i Imagination Centret;
2. Bli anställd hos någon arbetsgivare - eventuellt hos en av sponsorerna;
3. Starta ett eget startup företag, eventuellt tillsammans med andra. 
    Snapphane Innovation Centret har för avsikt att också sätta upp ett Incubation
    Center som supportar sådana startups med coachning och facilitering.